Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Düşünme Becerileri, Akademik Öz Yeterlikleri ve ÖğretmenlikMesleğine Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Araştırma
Metacognitive Thinking Skills, Academic Self-Efficacy and Attitudes to the Teaching Profession of Physical Education Teacher Candidates: Descriptive Research
Rabia ALIŞa , Hüseyin ÜNLÜa
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):380-8
doi: 10.5336/sportsci.2023-96650
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri, akademik öz yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerisi, akademik öz yeterlik ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri belirlenmiş, cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma grubunu toplam 525 (261 kadın, 264 erkek) beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgiler Formu, Üst Biliş Düşünme Becerisi Ölçeği, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ttesti, Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet açısından üstbiliş düşünme becerileri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği'nin mesleğe yönelik kaygı boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Üstbiliş düşünme becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve akademik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Son olarak, üstbiliş düşünme becerilerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve akademik öz yeterlik değişkeninin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Sonuç: Öğrencilerin üstbilişsel düşünme becerileri geliştikçe çalışma yöntemlerinin neler olduğunu öğrenmelerinin yanı sıra neyi ve nasıl çalışacaklarını bileceklerdir. Sonuç olarak çalışmayı ve öğrenmeyi öğreneceklerdir.Üst biliş düşünme becerileri düzeyi yükseldikçe öğrenciler neyi, nasıl öğreneceklerini, çalışma yollarının neler olduğunu kısaca öğrenmeyi öğreneceklerdir. Bu durumun akademik öz yeterliklerinin ve mesleğe yönelik tutumlarının artmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi; öğretmen adayı; üstbiliş; akademik öz yeterlik; tutum
ABSTRACT
Objective: This study aims to determine the metacognitive thinking skills, academic self-efficacy, and attitudes of physical education teacher candidates studying at the faculty of sports sciences toward the teaching profession. Material and Methods: The study determined physical education teacher candidates' metacognitive thinking skills, academic self-efficacy, and attitudes toward the teaching profession; gender was compared as a variable. The research group consisted of a total of 525 (261 females and 264 male) physical education teacher candidates. The Personal Information Form, Metacognition Thinking Skill Scale, Academic Self-Efficacy Scale, and Attitude Toward Teaching Profession Scale were used as data collection tools in the research. In the analysis of data, as well as descriptive statistics, t-tests, Pearson correlation coefficients, and regression analysis were used. Results: According to the results of the research, while there was no significant difference in the levels of metacognitive thinking skills and attitudes towards the teaching profession among physical education teacher candidates in terms of gender, a significant difference was found in the anxiety dimension of the academic self-efficacy scale. A significant relationship was found between metacognitive thinking skills, attitudes toward the teaching profession, and academic self-efficacy. Finally, metacognitive thinking skills, attitude toward the teaching profession, and academic self-efficacy variables were found to be significant predictors. Conclusion: As students metacognitive thinking skills develop, they will know what and how to study as well as learn what their working methods are. As a result, they will learn to work and learn. It is thought that this situation will increase their academic self-efficacy and attitudes toward the profession.

Keywords: Physical education; teacher candidate; metacognition; academic self-efficacy; attitude
REFERENCES:
 1. Drigas A, Mitsea E. The 8 pillars of metacognition. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2020;15(21):162-78. [Crossref] 
 2. Flavell JH. Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist. 1979;34(10):906-11. [Crossref] 
 3. Fleur DS, Bredeweg B, van den Bos W. Metacognition: ideas and insights from neuro- and educational sciences. NPJ Sci Learn. 2021;6(1):13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Rhodes MG. Metacognition. Teaching of Psychology. 2019;46(2):168-75. [Crossref] 
 5. Milli Eğitim Bakanlığı [İnternet]. MEB ©. Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım. [Erişim tarihi: 28.03.2023]. Erişim linki: [Link] 
 6. Kiremitci O, Canpolat AM. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerilerini belirlemedeki rolü [Determining the role of physical education and sports school students' multiple intelligences areas on metacognitive awareness and problem solving skills]. Spor Bilimleri Dergisi. 2014;25(3):118-26. [Link] 
 7. Du Toit S, Kotze G. Metacognitive strategies in the teaching and learning of mathematics. Pythagoras. 2009;(70):57-67. [Crossref] 
 8. Bandura A. Autoefficacia: Teoria e Applicazioni (Presentazione all'edizione italiana di Gian Vittorio Caprara). Edizioni Erickson. 12st ed. Italian: Centro Studi Erickson; 2000.
 9. Bandura A. Ontological and epistemological terrains revisited. J Behav Ther Exp Psychiatry. 1996;27(4):323-45. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Prat-Sala M, Redford P. The interplay between motivation, self-efficacy, and approaches to studying. Br J Educ Psychol. 2010;80(Pt 2):283-305. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Millburg SN. The effects of environmental risk factors on at-risk urban high school students' academic self-efficacy. [Doctoral dissertation]. Ohio: University of Cincinnati; 2009. [Erişim tarihi: 05.03.2022]. Available from: [Link] 
 12. Lee D, Watson SL. The relationships between self-efficacy, task value, and self-regulated learning strategies in massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2020;21(1):23-9. [Crossref] 
 13. Thoonen EE, Sleegers PJ, Peetsma TT, Oort FJ. Can teachers motivate students to learn? Educational Studies. 2011;37(3):345-60. [Crossref] 
 14. Cera R, Mancini M, Antonietti A. Relationship between metacognition, self-efficacy and self-regulation in learning. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal). 2013;7/2013:115-41. [Crossref] 
 15. Ünlü H. Beden eğitimi öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi [Development of the attitude scale towards the physical education teaching profession (BEÖYTÖ)]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice. 2011;11(4):2005-20. [Link] 
 16. Şimşek A, Eroğlu Ö. Davranış Bilimleri. 1. Baskı. Konya: Eğitim Kitapevi; 2013.
 17. Aloudat AS. Undergraduate students' perceptions of a tour-guiding career. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2017;17(4):333-44. [Crossref] 
 18. Zencir G. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşirelik tercihi arasındaki ilişki: Türkiye Örneği [Nursing students' attitudes towards the nursing profession, nursing preferred with the relationship between: example of Turkey]. DEUHFED. 2016;9(2):30-7. [Link] 
 19. Bozbayındır F. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü etkileyen unsurların öğretmen görüşleri temelinde incelenmesi [Investigation of teachers 'views in the basis of the factors affecting the status of teaching profession]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;18(72):2076-104. [Crossref] 
 20. Chanal JP, Sarrazin PG, Guay F, Boiché J. Verbal, mathematics, and physical education self-concepts and achievements: an extension and test of the internal/external frame of reference model. Psychology of Sport and Exercise. 2009;10(1):61-6. [Crossref] 
 21. Martini R, Shore BM. Pointing to parallels in ability-related differences in the use of metacognition in academic and psychomotor tasks. Learning and Individual Differences. 2008;18(2):237-47. [Crossref] 
 22. Fraenkel RJ, Wallen EN. How to Design and Evaluate Research in Education. 6th ed. NewYork: McGraw-Hill; 2006.
 23. Büyüköztürk Ş, Kılıç-Çakmak E, Akgün Ö, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 34. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2008. [Link] 
 24. Tuncer M, Kaysi F. Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi [Evaluation of prospective teachers in terms of their metacognition thinking skills]. Turkish Journal of Education. 2013;2(4):44-54. [Crossref] 
 25. Yılmaz M, Gürçay D, Ekici G. Akademik Özyeterlik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması [Adaptation of the academic self-effıcacy scale to Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;33:253-9. [Link] 
 26. Akyol Güner TA, Demir İ, Erdem S. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik öz yeterlik ve yalnızlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler [The relationship between social media addiction, academic self-efficacy and loneliness in university students and the affecting factors]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022;12(3):508-18. [Crossref] 
 27. Tuncalı N. Öğretmen adaylarında bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi. [Yüksek lisans tezi]. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi. 2022. Erişim linki: [Link] 
 28. Ibrahim ZII, Ebrahim RMR. Metacognitive ability and academic self-efficacy: their relations to role transition as perceived by nursing students. Egyptian Journal of Health Care. 2021; 12(1):1362-79. [Crossref] 
 29. Okutkan C. Investigation of metacognitive reading strategies used by students of technical vocational schools of higher education. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2022;7(19):2526-53. [Crossref] 
 30. Sarpkaya G, Gözdegül A, Kaplan HA. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları ile matematiğe karşı tutumları arasındaki ilişki [The relationship between elementary mathematics teacher candidates' awareness of using the metacognitive strategies and their attitudes towards mathematics]. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2011;6(2):107-22. [Crossref] 
 31. Dikmen M, Tuncer M. Bilgi okuryazarlık öz yeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler [The relationships between information literacy self-effıcacy beliefs, attitudes toward teaching occupation and metacognitive thinking skills]. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018;7(13):73-86. [Link] 
 32. Makhabbat A, Çoklar AN, Gündüz Ş. Eğitim araştırmasına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki [The relationship between attitudes towards educational research and academic motivation and academic self-efficacy.]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018;19(1):786-801. [Crossref] 
 33. Demiral Yılmaz ND, Yalçınkaya M. Tıp öğrencilerinin öğrenme iklimi algılarının; akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı açısından incelenmesi [The examination of medical students' learning climate perceptions regarding the academical self-efficacy, attitude towards medicine occupation and academical success]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018;17(53):13-23. [Crossref] 
 34. Gül Özdil B, Demir S. Ortaokul öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları ile üstbilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between middle school students' reading attitudes and habits and metacognitive awareness levels]. Buca Faculty of Education Journal. 2022;(54):957-87. [Crossref] 
 35. Küçükakça H. Matematik dersinde üstbilişsel stratejiler kullanımının öğrencilerin üstbilişsel farkındalık ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. [Yüksek lisans tezi]. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 25.06.2022] [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com