Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Düşünme Becerileri, Akademik Öz Yeterlikleri ve ÖğretmenlikMesleğine Yönelik Tutumları: Tanımlayıcı Araştırma
Metacognitive Thinking Skills, Academic Self-Efficacy and Attitudes to the Teaching Profession of Physical Education Teacher Candidates: Descriptive Research
Rabia ALIŞa , Hüseyin ÜNLÜa
aAksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Aksaray, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):380-8
doi: 10.5336/sportsci.2023-96650
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerileri, akademik öz yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmada, beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbiliş düşünme becerisi, akademik öz yeterlik ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeyleri belirlenmiş, cinsiyet değişkeni açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma grubunu toplam 525 (261 kadın, 264 erkek) beden eğitimi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgiler Formu, Üst Biliş Düşünme Becerisi Ölçeği, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra ttesti, Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi öğretmen adaylarının cinsiyet açısından üstbiliş düşünme becerileri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum düzeylerinde anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, Akademik Öz Yeterlik Ölçeği'nin mesleğe yönelik kaygı boyutunda anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Üstbiliş düşünme becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve akademik öz yeterlikleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Son olarak, üstbiliş düşünme becerilerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve akademik öz yeterlik değişkeninin anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Sonuç: Öğrencilerin üstbilişsel düşünme becerileri geliştikçe çalışma yöntemlerinin neler olduğunu öğrenmelerinin yanı sıra neyi ve nasıl çalışacaklarını bileceklerdir. Sonuç olarak çalışmayı ve öğrenmeyi öğreneceklerdir.Üst biliş düşünme becerileri düzeyi yükseldikçe öğrenciler neyi, nasıl öğreneceklerini, çalışma yollarının neler olduğunu kısaca öğrenmeyi öğreneceklerdir. Bu durumun akademik öz yeterliklerinin ve mesleğe yönelik tutumlarının artmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi; öğretmen adayı; üstbiliş; akademik öz yeterlik; tutum
ABSTRACT
Objective: This study aims to determine the metacognitive thinking skills, academic self-efficacy, and attitudes of physical education teacher candidates studying at the faculty of sports sciences toward the teaching profession. Material and Methods: The study determined physical education teacher candidates' metacognitive thinking skills, academic self-efficacy, and attitudes toward the teaching profession; gender was compared as a variable. The research group consisted of a total of 525 (261 females and 264 male) physical education teacher candidates. The Personal Information Form, Metacognition Thinking Skill Scale, Academic Self-Efficacy Scale, and Attitude Toward Teaching Profession Scale were used as data collection tools in the research. In the analysis of data, as well as descriptive statistics, t-tests, Pearson correlation coefficients, and regression analysis were used. Results: According to the results of the research, while there was no significant difference in the levels of metacognitive thinking skills and attitudes towards the teaching profession among physical education teacher candidates in terms of gender, a significant difference was found in the anxiety dimension of the academic self-efficacy scale. A significant relationship was found between metacognitive thinking skills, attitudes toward the teaching profession, and academic self-efficacy. Finally, metacognitive thinking skills, attitude toward the teaching profession, and academic self-efficacy variables were found to be significant predictors. Conclusion: As students metacognitive thinking skills develop, they will know what and how to study as well as learn what their working methods are. As a result, they will learn to work and learn. It is thought that this situation will increase their academic self-efficacy and attitudes toward the profession.

Keywords: Physical education; teacher candidate; metacognition; academic self-efficacy; attitude
REFERANSLAR:
 1. Drigas A, Mitsea E. The 8 pillars of metacognition. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). 2020;15(21):162-78. [Crossref] 
 2. Flavell JH. Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist. 1979;34(10):906-11. [Crossref] 
 3. Fleur DS, Bredeweg B, van den Bos W. Metacognition: ideas and insights from neuro- and educational sciences. NPJ Sci Learn. 2021;6(1):13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Rhodes MG. Metacognition. Teaching of Psychology. 2019;46(2):168-75. [Crossref] 
 5. Milli Eğitim Bakanlığı [İnternet]. MEB ©. Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşım. [Erişim tarihi: 28.03.2023]. Erişim linki: [Link] 
 6. Kiremitci O, Canpolat AM. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin çoklu zekâ alanlarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerilerini belirlemedeki rolü [Determining the role of physical education and sports school students' multiple intelligences areas on metacognitive awareness and problem solving skills]. Spor Bilimleri Dergisi. 2014;25(3):118-26. [Link] 
 7. Du Toit S, Kotze G. Metacognitive strategies in the teaching and learning of mathematics. Pythagoras. 2009;(70):57-67. [Crossref] 
 8. Bandura A. Autoefficacia: Teoria e Applicazioni (Presentazione all'edizione italiana di Gian Vittorio Caprara). Edizioni Erickson. 12st ed. Italian: Centro Studi Erickson; 2000.
 9. Bandura A. Ontological and epistemological terrains revisited. J Behav Ther Exp Psychiatry. 1996;27(4):323-45. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Prat-Sala M, Redford P. The interplay between motivation, self-efficacy, and approaches to studying. Br J Educ Psychol. 2010;80(Pt 2):283-305. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Millburg SN. The effects of environmental risk factors on at-risk urban high school students' academic self-efficacy. [Doctoral dissertation]. Ohio: University of Cincinnati; 2009. [Erişim tarihi: 05.03.2022]. Available from: [Link] 
 12. Lee D, Watson SL. The relationships between self-efficacy, task value, and self-regulated learning strategies in massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2020;21(1):23-9. [Crossref] 
 13. Thoonen EE, Sleegers PJ, Peetsma TT, Oort FJ. Can teachers motivate students to learn? Educational Studies. 2011;37(3):345-60. [Crossref] 
 14. Cera R, Mancini M, Antonietti A. Relationship between metacognition, self-efficacy and self-regulation in learning. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal). 2013;7/2013:115-41. [Crossref] 
 15. Ünlü H. Beden eğitimi öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi [Development of the attitude scale towards the physical education teaching profession (BEÖYTÖ)]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice. 2011;11(4):2005-20. [Link] 
 16. Şimşek A, Eroğlu Ö. Davranış Bilimleri. 1. Baskı. Konya: Eğitim Kitapevi; 2013.
 17. Aloudat AS. Undergraduate students' perceptions of a tour-guiding career. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 2017;17(4):333-44. [Crossref] 
 18. Zencir G. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine yönelik tutumları ile hemşirelik tercihi arasındaki ilişki: Türkiye Örneği [Nursing students' attitudes towards the nursing profession, nursing preferred with the relationship between: example of Turkey]. DEUHFED. 2016;9(2):30-7. [Link] 
 19. Bozbayındır F. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü etkileyen unsurların öğretmen görüşleri temelinde incelenmesi [Investigation of teachers 'views in the basis of the factors affecting the status of teaching profession]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;18(72):2076-104. [Crossref] 
 20. Chanal JP, Sarrazin PG, Guay F, Boiché J. Verbal, mathematics, and physical education self-concepts and achievements: an extension and test of the internal/external frame of reference model. Psychology of Sport and Exercise. 2009;10(1):61-6. [Crossref] 
 21. Martini R, Shore BM. Pointing to parallels in ability-related differences in the use of metacognition in academic and psychomotor tasks. Learning and Individual Differences. 2008;18(2):237-47. [Crossref] 
 22. Fraenkel RJ, Wallen EN. How to Design and Evaluate Research in Education. 6th ed. NewYork: McGraw-Hill; 2006.
 23. Büyüköztürk Ş, Kılıç-Çakmak E, Akgün Ö, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 34. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2008. [Link] 
 24. Tuncer M, Kaysi F. Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi [Evaluation of prospective teachers in terms of their metacognition thinking skills]. Turkish Journal of Education. 2013;2(4):44-54. [Crossref] 
 25. Yılmaz M, Gürçay D, Ekici G. Akademik Özyeterlik Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması [Adaptation of the academic self-effıcacy scale to Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007;33:253-9. [Link] 
 26. Akyol Güner TA, Demir İ, Erdem S. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik öz yeterlik ve yalnızlık arasındaki ilişki ve etkileyen faktörler [The relationship between social media addiction, academic self-efficacy and loneliness in university students and the affecting factors]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2022;12(3):508-18. [Crossref] 
 27. Tuncalı N. Öğretmen adaylarında bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin İncelenmesi. [Yüksek lisans tezi]. Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi. 2022. Erişim linki: [Link] 
 28. Ibrahim ZII, Ebrahim RMR. Metacognitive ability and academic self-efficacy: their relations to role transition as perceived by nursing students. Egyptian Journal of Health Care. 2021; 12(1):1362-79. [Crossref] 
 29. Okutkan C. Investigation of metacognitive reading strategies used by students of technical vocational schools of higher education. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2022;7(19):2526-53. [Crossref] 
 30. Sarpkaya G, Gözdegül A, Kaplan HA. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının üstbiliş stratejilerini kullanma farkındalıkları ile matematiğe karşı tutumları arasındaki ilişki [The relationship between elementary mathematics teacher candidates' awareness of using the metacognitive strategies and their attitudes towards mathematics]. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2011;6(2):107-22. [Crossref] 
 31. Dikmen M, Tuncer M. Bilgi okuryazarlık öz yeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler [The relationships between information literacy self-effıcacy beliefs, attitudes toward teaching occupation and metacognitive thinking skills]. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. 2018;7(13):73-86. [Link] 
 32. Makhabbat A, Çoklar AN, Gündüz Ş. Eğitim araştırmasına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki [The relationship between attitudes towards educational research and academic motivation and academic self-efficacy.]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018;19(1):786-801. [Crossref] 
 33. Demiral Yılmaz ND, Yalçınkaya M. Tıp öğrencilerinin öğrenme iklimi algılarının; akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı açısından incelenmesi [The examination of medical students' learning climate perceptions regarding the academical self-efficacy, attitude towards medicine occupation and academical success]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2018;17(53):13-23. [Crossref] 
 34. Gül Özdil B, Demir S. Ortaokul öğrencilerinin okuma tutum ve alışkanlıkları ile üstbilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between middle school students' reading attitudes and habits and metacognitive awareness levels]. Buca Faculty of Education Journal. 2022;(54):957-87. [Crossref] 
 35. Küçükakça H. Matematik dersinde üstbilişsel stratejiler kullanımının öğrencilerin üstbilişsel farkındalık ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. [Yüksek lisans tezi]. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 25.06.2022] [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014