Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Bireylerin Kullandıkları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemlerinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Kesitsel Araştırma
Determination of Traditional and Complementary Medicine Methods Used by Elderly People in the COVID-19 Pandemic: A Descriptive Cross-Sectional Research
Ayşe Gül PARLAKa, Zümrüt AKGÜN ŞAHİNa
aKafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Kars, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2023;6(1):40-7
doi: 10.5336/jtracom.2022-92559
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Araştırmada, yaşlı bireylerin koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID-19)] pandemi sürecinde başvurdukları geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, bir il merkezindeki 372 yaşlı bireyle COVID-19 pandemisi döneminde yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan ''Anket Formu'' kullanılarak telefon ile görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu yaşlı bireylerin sosyodemografik verileri, COVID-19'dan korunmak amacıyla yapılan uygulamalar ve COVID19 pandemi sürecinde kullandıkları GETAT yöntemlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin %55,4'ü kadın, %79,8'i evli ve %34,9'u okuryazar değildir, %56,7'si en az bir kronik hastalığa sahiptir ve %55,9'u sürekli ilaç kullanmaktadır. Pandemi döneminde yaşlı bireylerin %76,9'unun COVID-19'dan korunmak için GETAT kullandığı belirlenmiştir. GETAT yöntemlerinden en fazla tercih edilen yöntemin bitkisel ürünler (%92,3) olduğu ve bitkisel ürün olarak en fazla kuşburnu çayı (%28,0), ısırgan otu (%25,9) ve adaçayının (%22,4) tüketildiği belirlenmiştir. Sonuç: Yaşlı bireylerin pandemi sürecinde virüsle savaşmak amacıyla GETAT yöntemlerinden bitkisel ürünleri yüksek oranda kullandıkları saptanmıştır. Şifalı bitkilerin sağlığa olumlu etkilerinden yararlanmak için uygun şekilde saklanması, hazırlanması ve uygun miktarda tüketimi önem taşımaktadır. Bitkilerin yanlış kullanımından kaynaklanan tehlikelerin önlenebilmesinde özellikle geriatri hemşirelerinin eğitim ve danışmanlık hizmeti yapmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19; geleneksel tıp; tamamlayıcı terapiler; yaşlı; geriatri hemşireliği
ABSTRACT
Objective: The research aimed to determine the traditional and complementary medicine (TCM) methods used by elderly people during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic. Material and Methods: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 372 elderly individuals in a city center during the COVID-19 pandemic period. The data were collected by telephone interview method using the ''Survey Form'' created by the researchers. The questionnaire form consists of questions to determine the sociodemographic data of elderly people, the practices made to protect against COVID-19, and the TCM methods they use during the COVID-19 Pandemic. Data analysis was performed using descriptive statistics (number, percentage, mean, standard deviation). Significance was accepted p<0.05. Results: 55.4% of the elderly people participating in the research are women, 79.8% are married and 34.9% are illiterate. 56.7% have at least one chronic disease and 55.9% are constantly taking medication. In the pandemic, 76.9 % of the elderly used the TCM methods to protect themselves from COVID 19, the most preferred method was herbal products (92.3%). It was determined that they mostly consumed rosehip tea (28.0%), stinging nettle (25.9%) and sage (22.4%) as herbal products. Conclusion: It was determined that elderly people used herbal products from TCM methods at a high rate in order to fight the virus during the pandemic process. In order to benefit from the positive effects of medicinal plants on health, it is important to store, prepare and consume in an appropriate amount. It is recommended that geriatric nurses, in particular, provide training and consultancy services in order to prevent the dangers arising from misuse of plants.

Keywords: COVID-19; traditional medicine; complementary therapies; elderly; geriatric nursing
REFERENCES:
 1. Smith DJ, Hakim AJ, Leung GM, Xu W, Schluter WW, Novak RT, et al. COVID-19 mortality and vaccine coverage-Hong Kong special administrative region, China, January 6, 2022-March 21, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(15):545-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Hatmal MM, Al-Hatamleh MAI, Olaimat AN, Hatmal M, Alhaj-Qasem DM, Olaimat TM, et al. Side effects and perceptions following COVID-19 vaccination in jordan: a randomized, cross-sectional study ımplementing machine learning for predicting severity of side effects. Vaccines (Basel). 2021;9(6):556. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Nural N, Çakmak S. Kronik hastalığı olan bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavileri kullanma durumu [Status of using complementary and alternative treatments of individuals with chronic disease]. J Tradit Med Complement Therapy. 2018;1(1):1-9. [Crossref] 
 4. Felix MS. Phuc LTN, Scoping review: an anthropological analysis of the beliefs of the elderly that influence the use of traditional/ complementary and alternative medicine. Asia-Pacific Soc Sci Rev. 2020;20(4):136-49. [Link] 
 5. Badakhsh M, Dastras M, Sarchahi Z, Doostkami M, Mir A, Bouya S. Complementary and alternative medicine therapies and COVID-19: a systematic review. Rev Environ Health. 2021;36(3):443-50. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Erdoğan Z, Çil Akıncı A, Emre Yavuz D, Kurtuluş Tosun Z, Atik D. Use of complementary and alternative medicine methods among elderly people living in nursing homes. Kafkas J Med Sci. 2017;7(1):60-6. [Crossref] 
 7. Nugraha RV, Ridwansyah H, Ghozali M, Khairani AF, Atik N. Traditional herbal medicine candidates as complementary treatments for COVID-19: a review of their mechanisms, pros and cons. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;2020:2560645. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Kaplan M. Covı̇d-19: Küresel salgın sürecı̇nde geleneksel ve tamamlayıcı tedavı̇ uygulamaları [Covid-19: traditional and complementary healing practices in the pandemic process]. Milli Folklor. 2020;16:35-45. [Link] 
 9. Sağkal T, Demiral S, Odabaş H, Altunok E. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları [Complementary and alternative treatment methods among elderly individuals in living rural setting]. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2013;27(1):19-26. [Link] 
 10. Şimşek B, Aksoy DY, Basaran NC, Taş D, Albasan D, Kalaycı MZ. Mapping traditional and complementary medicine in Turkey. Eur J Integr Med. 2017;15:68-72. [Crossref] 
 11. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinç N. Aile sağlığı merkezine başvuranların geleneksel/alternatif tıpla ilgili görüşleri ve kullanım durumu [State of opinions and use about traditional/alternative medicine who applied to family health center]. TAF Prev Med Bull. 2016;15(2):75-82. [Crossref] 
 12. Bayer N, Uzuntarla Y. Kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin akılcı ilaç kullanımı ve geleneksel tıp tutumlarının belirlenmesi: akılcı ilaç kullanımı ve geleneksel tıp [Investigation of rational drug use and traditional medicine attitudes of elderly individuals with chronic diseases]. Journal of Social and Analytical Health. 2022;2(1):21-7. [Link] 
 13. Büyük ET, Uzşen H, Koyun M, Lezgioğlu H, Sarı T, Çakır Z. Ailelerin COVID-19 pandemisi sürecinde çocuklarının sağlığını korumak ve geliştirmek için başvurdukları geleneksel tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemleri (GETAT) [Traditional complementary alternative treatment methods (GTAT) used by families to protect and ımprove children's health during the COVID-19 outbreak]. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022;7(1):99-112. [Crossref] 
 14. Şahan D, İlhan MN. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi [Traditional and complementary medicine practices and evaluation in public health]. Gazi Heal Sci J. 2019;4(3):12-9. [Link] 
 15. Kerry Z. Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı [Rational drug use in elderly]. Ege J Med. 2015;54:Suppl 62-73. [Crossref] 
 16. Taneri PE, Akis N, Karaalp A. Herbal product use patterns and possible herb-drug interactions among older adults in Turkey. J Herb Med. 2021;29(July):100487. [Crossref] 
 17. Qato DM, Wilder J, Schumm LP, Gillet V, Alexander GC. Changes in prescription and over-the-counter medication and dietary supplement use among older adults in the United States, 2005 vs 2011. JAMA Intern Med. 2016;176(4):473-82. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Sayın Kasar K, Ünal E, Çapacı S, Kütmeç Yılmaz C, Duru Aşiret G. Yaşlı bireylerin ağrıya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanım durumu ve tutumu [Complementary and alternative medicine use for pain among elderly persons and their attitudes]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2020;7(3):271-7. [Crossref] 
 19. Kilic E, Kavurmaci M. Hemodialysis patients' knowledge of, beliefs about, and practices in using complementary and alternative medicine: an exploratory study. Altern Ther Health Med. 2022;28(6):30-4. [PubMed] 
 20. Şekeroğlu N, Gezici S. Koronavirüs pandemisi ve Türkiye'nin bazı şifalı bitkileri [Coronavirus pandemic and some Turkish medicinal plants]. Anadolu Klin Tıp Bilim Derg. 2020;25(Suppl 1):163-82. [Crossref] 
 21. Sulli A, Gotelli E, Casabella A, Paolino S, Pizzorni C, Alessandri E, et al. Vitamin D and lung outcomes in elderly COVID-19 patients. Nutrients. 2021;13(3):717. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Holford P, Carr AC, Jovic TH, Ali SR, Whitaker IS, Marik PE, et al. Vitamin C-an adjunctive therapy for respiratory infection, sepsis and COVID-19. Nutrients. 2020;12(12):3760. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Alyami HS, Orabi MAA, Aldhabbah FM, Alturki HN, Aburas WI, Alfayez AI, et al. Knowledge about COVID-19 and beliefs about and use of herbal products during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional study in Saudi Arabia. Saudi Pharm J. 2020;28(11):1326-32. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Gharpure R, Hunter CM, Schnall AH, Barrett CE, Kirby AE, Kunz J, et al. Knowledge and practices regarding safe household cleaning and disinfection for COVID-19 prevention-United States, May 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(23):705-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Baş K. Evaluation of resorting to traditional practices by elderly people during the Covid-19 pandemic. J Int Heal Sci Manag. 2022;8(15):75-83. [Crossref] 
 26. Kadıoğlu B, Kadıoğlu S. Medicinal and aromatic plants consumption habits of consumers in the coronavirus pandemic. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg. 2021;52(3):325-34. [Crossref] 
 27. Erarslan ZB, Kültür Ş. A cross-sectional survey of herbal remedy taking to prevent Covid-19 in Turkey. J Res Pharm. 2021;25(6):920-36. [Crossref] 
 28. Petitjean SJL, Lecocq M, Lelong C, Denis R, Defrère S, Mariage PA, et al. Salvia miltiorrhiza Bunge as a Potential Natural Compound against COVID-19. Cells. 2022;11(8):1311. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Khubber S, Hashemifesharaki R, Mohammadi M, Gharibzahedi SMT. Garlic (Allium sativum L.): a potential unique therapeutic food rich in organosulfur and flavonoid compounds to fight with COVID-19. Nutr J. 2020;19(1):124. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Upreti S, Prusty JS, Pandey SC, Kumar A, Samant M. Identification of novel inhibitors of angiotensin-converting enzyme 2 (ACE-2) receptor from Urtica dioica to combat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Mol Divers. 2021;25(3):1795-809. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Assımıtı D. Health benefits of the culinary use of garlic-case study and lessons from COVID-19 pandemic in Thailand. Current Developments in Nutrition. 2022;6 Suppl 1:735. [Crossref]  [PMC] 
 32. Villena-Tejada M, Vera-Ferchau I, Cardona-Rivero A, Zamalloa-Cornejo R, Quispe-Florez M, Frisancho-Trive-o Z, et al. Use of medicinal plants for COVID-19 prevention and respiratory symptom treatment during the pandemic in Cusco, Peru: a cross-sectional survey. PLoS One. 2021;16(9):e0257165. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Muniz IAF, Campos DES, Shinkai RSA, Trindade TGD, Cosme-Trindade DC. Case report of oral mucosa garlic burn during COVID-19 pandemic outbreak and role of teledentistry to manage oral health in an older adult woman. Spec Care Dentist. 2021;41(5):639-43. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Balkrishna A, Shankar R, Srivastava A, Joshi B, Mishra RK. Role of traditional medicines as a challenge for coronavirus (Covid-19). Indian J Tradit Knowl. 2020;19(1):118-23. [Crossref] 
 35. Dudani T, Saraogi A. Use of herbal medicines on coronavirus. Acta Sci Pharm Sci. 2020;4(4):61-3. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com