Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Hekim Adaylarının Sophie'nin Seçimi Filminde Yer Alan Ahlaki İkilem Üzerine Görüşleri: Kalitatif Bir Araştırma
Physician Candidates' Views on the Moral Dilemma in Sophie's Choice Movie: A Qualitative Study
Oya ÖGENLERa, Mukadder GÜNb, Selda OKUYAZa
aMersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Mersin, Türkiye
bUfuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(2):151-61
doi: 10.5336/mdethic.2021-87506
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Çalışmanın amacı, Sophie'nin Seçimi filminde yer alan örnekteki ahlaki ikilemin tıp fakültesi öğrencilerinin etik farkındalıkları üzerine etkisini belirlemektir. İkincil olarak ise kullanılan film üzerinden etik eğitimi müfredatının geliştirmesine katkı sağlamaktır. Araştırmada 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinden 10 ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden ise 9 toplam 19 öğrencinin final sınavları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada hekim adaylarına Sophie'nin Seçimi filminde yer alan gerçek bir ahlaki ikilem örneğine yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu 4 soru soruldu. Sorular sırasıyla 'Sophie neden kızını ölüme göndermiştir?', 'Nasıl hızlı karar verdi?, 'Ahlaken suçlu muydu?','Sophie seçim yapmayı reddedebilir miydi, etseydi kararını savunabilir miydi, bu seçim yüzünden suçlanır mıydı?' Yanıtlar içerik analizi yapılarak tematik olarak kodlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Sophie'nin kızını neden ölüme gönderdiği sorulduğunda, öğrencilerin yaklaşık yarısı cinsiyete dayalı bir seçim yaptığını söyledi. 3 öğrenci 1'i kurtarmak için, 2 öğrenci de yaşa bağlı olduğunu belirtti.'Sophie seçim yapmayı reddedebilir miydi?' sorusuna, 10 öğrenci reddedebileceğini, 9 öğrenci reddedemeyeceğini, öğrencilerin çoğunluğu ret kararını savunamayacağını, yarıya yakın öğrenci ise ahlaken suçlanamayacağını belirtti. Öğrencilerin ahlaki sıkıntı, etik ikilem ve sorun konusunda farkındalıklarının olduğu, toplumsal cinsiyet konusunda geleneksel yapıya benzer görüş belirttikleri saptandı. Tıp fakültesi öğrencilerinin Sophie'nin Seçimi filminin tıp etiği eğitiminde kullanımıyla ahlaki sıkıntı, etik ikilem ve zor seçim konusunda etik farkındalıklarının artmasına ve toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda geleneksel bakış açısının değişmesi yönünde olumlu katkısı olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra tıp etiği eğitimi müfredatının öğrencilerin etik farkındalıklarına yönelik geliştirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sophie'nin Seçimi; tıp etiği; ahlaki sıkıntı; zor seçim; etik ikilem
ABSTRACT
The study aims to determine the effect of the moral dilemma in the example of the movie Sophie's Choice on the ethical awareness of medical school students. Secondly, it contributes to developing the ethics education curriculum through the film used. In the study, the final exams of 10 students from Mersin University Faculty of Medicine and 9 students from Ufuk University Faculty of Medicine in the 2020-2021 academic year were evaluated retrospectively. In the study, physician candidates were asked four open-ended questions prepared by the researchers. When asked why Sophie sent her daughter to death, about half of the students said that she made a choice based on gender, 3 students said that to save 1, and 2 students stated that based on age. To the question of 'Could Sophie refuse to choose?', 10 students stated that she could refuse, 9 students stated she could not refuse, most of the students stated that she could not defend the rejection decision, about half of the students stated that she would not be morally accused, and one student stated that no comment could be made. It is thought that the use of Sophie's Choice movie in medical ethics education of medical faculty students has a positive contribution to increase ethical awareness of moral dilemmas and difficult choices and to change the traditional perspective on issues such as gender and gender discrimination. In addition, it is important to develop the medical ethics education curriculum for students' ethical awareness.

Keywords: Sophie's Choice; medical ethics; moral distress, difficult choice, ethical dilemma
REFERENCES:
 1. Türkiye Biyoetik Derneği [İnternet]. [Erişim tarihi: 7 Şubat 2022]. Tıp Fakülteleri Lisans Düzeyi Tıp Etiği Eğitimi Çekirdek Eğitimi Programı. Erişim linki: [Link] 
 2. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2020. Erişim tarihi: 9 Aralık 2021. Erişim linki: [Link] 
 3. Austin W. Moral distress and the contemporary plight of health professionals. HEC Forum. 2012;24(1):27-38. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Yakar H. Sinema filmlerinin eğitim amaçlı kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme [The educatıonal use of movies for educational purpose: A historical review]. HAYEF Journal of Education. 2013;10(1):21-36. [Link] 
 5. Altunbaş Ş, Gündüz M. Türk sinemasında eğitim içerikli filmlerde okul yöneticisi tasviri [Portrayal of school administors in educational movies in Turkish cinema]. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama. 2018;9(18):53-76. [Link] 
 6. Liman AS. Türk sinemasının ilk yıllarında çekim sonrası üretim ve teknik altyapı [Post-production and technical infrastructure at the beginiıng years of the Turkish cinema]. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi | Istanbul University Faculty of Communication Journal. 2011;(40):37-52. [Link] 
 7. Demir M, Keleş Ş, Büken N. Perceptions of a group of medical students regarding the issue of abortion: a qualitative analysis. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021;20(60):5-19. [Crossref] 
 8. Keleş Ş, Demir M, Örnek Büken N. A thematic assessment of medical students' approaches to the phenomenon of euthanasia. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019;18(55):25-40. [Link] 
 9. Gül Ş, Şahinoğlu S. Biyoetik dersinde kullanılan filmlerin etik farkındalık geliştirme üzerine etkisi: Dallas Buyers Club filminin analizi üzerinden bir değerlendirme [The effect of films used in bioethics course on ethical awareness development: An evaluation based on the analysis of the movie Dallas Buyers Club]. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2020;10(3):502-9. [Crossref] 
 10. Demir Karabulut S, Yıldırım RV. Tıp etiği eğitiminde video/film gösterimi ve "Monday Mornings" dizi önerisi [Usage of video/films in the medical ethics education and "Monday Mornings" series suggestion]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2018;5(1):3-8. [Crossref] 
 11. Sağın FG, Tekgül H. Tıp eğitiminde sinema kullanımı: Temel ve klinik bilimler integrasyonu, biyoetik eğitimi ve daha ötesi. Biyoetik Araştırmaları. Ülman YI, Genç SV, editörler. 1. Baskı. İstanbul: Ege Basım; 2012. p.265-8.
 12. Dovi S. Sophie's Choice: Letting chance decide. Philosophy and Literature. 2006;30(1):174-89. [Crossref] 
 13. Pieper A. Etiğe Giriş. Çev.: Atayman V, Sezer G. 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 1999. p.157-71.
 14. Sezgin D. Toplumsal cinsiyet perspektifinde sağlık ve tıbbileştirme [Health and medicalization in gender perspective]. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research. 2015;18(1):153-86. [Link] 
 15. Altınöz AE, Günal N, Tosun Altınöz Ş, Köşger F, Eşsizoğlu A. Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları: Kesitsel bir çalışma [The gender roles attitudes of medicals students: A cross-sectional study]. Klinik Psikiyatri. 2018;21(3):271-7. [Crossref] 
 16. Tunçay GY. Toplumda yaşa bağlı ayrımcılık [Ageism in society]. Avrasya SBD. 2020;3(1):1-5. [Link] 
 17. Kurt SL. Çocuk haklarına ilişkin temel uluslararası belgeler ve Türkiye uygulaması [Basic international documents on children's rights and Turkey example]. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2016;(36):99-127. [Link] 
 18. Youf D. Çocuğun hukuki statüsü hakkında [About the legal status of the child]. Çocuk ve Medeniyet Dergisi. 2019;4(8):67-85. [Link] 
 19. Aybar A. Fransa'da çocuk mahkemeleri ve suçlu çocukların usulü muhakemesi [Juvenile courts and the procedure for delinquent children in France reasoning]. Adalet Dergisi. 1966;57(12):864-80. [Link] 
 20. Okuyaz S. Etik açıdan gebeliğin ikinci trimestr ve sonrasında sonlandırılması kararı: doğum ve çocuk hekimlerinin tutumlarına ilişkin bir araştırma ile birlikte [Doktora tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi; 2017. Erişim tarihi: 11.12.2022 Erişim linki: [Link] 
 21. Keleş Ş. Seçim yapmanın olanaklılığı üzerine bir değerlendirme [An assessment of the possibility of choice-making]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2020;6(4):165-8. [Link] 
 22. Yalım NY. Seçimlerimizin etik açıdan değerlendirilmesinin zorunluluğu üzerine bir eleştiri [A critique on the necessity of ethical evaluation of our choices]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2020;7(2):80-1. [Crossref] 
 23. Elster J. Sevimli O, Karaduman MÖ, çeviri editörleri. Sosyal Davranışı Açıklamak. 1. Baskı. Ankara: Desen Ofset; 2007. p.229-54.
 24. Aydın E, Ersoy N. Klinikte etik karar verme süreci [Clinical-ethical decision-making process]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 1995;3(1):12-6. [Link] 
 25. Self DJ, Baldwin DC Jr, Olivarez M. Teaching medical ethics to first-year students by using film discussion to develop their moral reasoning. Acad Med. 1993;68(5):383-5. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Pereira Rates CM, Maciel Silva L, Moura Pereira L, Reis Pessalacia JD. The use of films as a teaching tool for the teaching-learning process in bioethics. Invest Educ Enferm. 2014;32(3):421-9. English, Portuguese. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Searight HR, Allmayer S. The use of feature film to teach medical ethics: overview and assessment. International Journal of Modern Education Forum (IJMEF). 2014;3(1):1-6. [Link] 
 28. Aleksandrova-Yankulovska S. An innovative approach to teaching bioethics in management of healthcare. Nurs Ethics. 2016;23(2):167-75. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com