Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Hekimlerin Etik İklim Algısının Tükenmişlik ile Olan İlişkisi: Tanımlayıcı Araştırma
The Relationship Between Physicians' Ethical Climate Perception and Burnout: Descriptive Research
Sibel ÖNER YALÇINa, Mehmet DEMİRCİa
aPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Denizli, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(3):389-97
doi: 10.5336/mdethic.2021-83250
Article Language: TR
ÖZET
Çalışanların, iş yerine ait olumlu ya da olumsuz algılarını ölçmeye yönelik araştırmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Genel iş iklimi içinde etik içeriğe sahip olan uygulama ve süreçlere ilişkin algı 'etik iklim' algısını oluşturmaktadır. Etik iklim algısı başka insanlar açısından sonuçlar doğurabilecek kararlar verilirken, doğru alternatifi örgütün bakış açısına göre açıklamak olarak tanımlanmıştır. Bu araştırma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan hekimlerin etik iklim algıları ve tükenmişlik düzeyleri arasında olan ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Haziran-Ağustos 2019 tarihlerinde 249 hekimin katılımıyla gerçekleşmiştir. Veriler yüz yüze anket tekniği ile Sosyodemografik Bilgi Formu, Etik İklim Algısı Anketi ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile bağımsız gruplarda t-testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis varyans analizi, Spearman korelasyon kullanılmış, p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Katılımcılarımızın kurumlarına ait orta düzeyde bir etik iklim algısına sahip oldukları, öğretim üyesi olanların 'ilkelilik' ve 'yardımsever etik iklim' algılarının yüksek olduğu, personel sayısını yeterli bulanların daha çok 'yardımsever etik iklim' algısına sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca etik iklim algısı ve tükenmişlik puanları arasındaki ilişkiler incelendiğinde; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının egoist iklim, yardımsever iklim ve ilkelilik iklim puanları ile istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve zayıf düzeyde ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Kişisel başarı puanlarının ise egoist iklim, yardımsever iklim ve ilkelilik iklim puanları ile istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde ve zayıf düzeyde ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Algılanan etik iklim ve tükenmişlik ilişkisinin belirlenmesi, hekimlerin tükenmelerinin önüne geçme konusunda yöneticilere farklı bir bakış açısı sunacak ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Etik iklim; hekimler; tükenmişlik
ABSTRACT
Studies to measure employees' positive or negative perceptions about the workplace have gained importance in recent years. The perception of practices and processes that have an ethical content in the general work climate creates/generates an 'ethical climate.' Ethical climate perception is defined as explaining the correct alternative according to the point of view of the organization when making decisions that may have consequences for other people. This research was conducted to determine the relationship between ethical climate perceptions and burnout levels of physicians working in Pamukkale University Medical Faculty Hospital. The research was conducted between June and August 2019 with the participation of 249 physicians. Data were collected using face-to-face questionnaire technique, Socio-Demographic Information Form, Ethical Climate Questionnaire and Maslach Burnout Scale. In the analysis of the data, descriptive statistics and independent samples t-test, Mann-Whitney U test and Kruskal- Wallis variance analysis, Spearman correlation were used, p<0.05 was considered statistically significant. It was determined that our participants had a moderate perception of ethical climate of their institutions, that the faculty members had a high perception of 'principled ethical climate' and 'benevolent ethical climate', and those who found the number of staff sufficient had a higher 'benevolent ethical climate'. In addition/also, when the relationships between ethical climate perception and burnout scores are examined; it was determined that emotional exhaustion and depersonalization scores had a statistically significant, positive and weak relationship with egoistic climate, benevolent climate and principled climate scores. Determining the relationship between perceived ethical climate and burnout will provide managers with a different perspective on preventing physicians from burnout and will increase the quality of the health service.

Keywords: Ethical climate; physician; burnout
REFERENCES:
 1. Schneider B. Organizational climates: An essay 1. Personnel Psychology. 1975;28(4): 447-9. [Crossref] 
 2. Victor B, Cullen JB. The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly. 1988;33(1):101-125. [Crossref] 
 3. Parboteeah KP, Cullen JB, Victor B, Sakano T. National culture and ethical climates: A comparison of US and Japanese accounting firms. MIR: Management International Review, 2005;45(4):459-81. [Link] 
 4. Malloy DC, Agarwal J. Differential association and role-set configuration: The impact of significant others upon the perception of ethical climate in a sports organization. Journal of Sport Management. 2001;15(3):195-218. [Crossref] 
 5. Wimbush JC, Shepard JM, Markham SE. An empirical examination of the multi-dimensionality of ethical climate in organizations. Journal of Business Ethics. 1997;16:67-77. [Crossref] 
 6. Vardi Y. The effects of organizational and ethical climates on misconduct at work. Journal of Business Ethics. 2001;29:325-37. [Crossref] 
 7. Cullen JB, Parboteeah KP, Victor B. The effects of ethical climates on organizational commitment: A two-study analysis. Journal of Business Ethics. 2003;46(2):127-41. [Crossref] 
 8. World Health Organization. The role of the occupational health nurse in workplace Health Management. 2001. [Link] 
 9. Büte M. Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2011; 25(1):171-92. [Link] 
 10. Okpara JO, Wynn P. The impact of ethical climate on job satisfaction, and commitment in Nigeria: Implications for management development. Journal of Management Development. 2008;27(9):935-50. [Crossref] 
 11. Huang CC, You CS, Tsai MT. A multidimensional analysis of ethical climate, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behaviors. Nurs Ethics. 2012;19(4):513-29. [Crossref] [PubMed] 
 12. Schwepker Jr CH. Ethical climate's relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the salesforce. Journal of Business Research. 2001;54(1):39-52. [Crossref] 
 13. Tuna M, Yeşiltaş M. Etik iklim, işe yaban cılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işlet melerinde bir araştırma [The effect of ethical climate, work alienation and organizational identification on turnover intention: A research on hotel establishments]. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2014;25(1):105-117. [Crossref] 
 14. Hwang JI, Park HA. Nurses' perception of ethical climate, medical error experience and intent-to-leave. Nurs Ethics. 2014;21(1):28-42. [Crossref] [PubMed] 
 15. Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. Crit Care Med. 2007;35(2):422-9. [Crossref] [PubMed] 
 16. Pauly B, Varcoe C, Storch J, Newton L. Registered nurses' perceptions of moral distress and ethical climate. Nurs Ethics. 2009;16(5):561-73. [Crossref] [PubMed] 
 17. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal Of Organizational Behavior. 1981;2(2):99-113. [Crossref] 
 18. Eser G. Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgütsel bağlılığa etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007. Marmara Üniversitesi.
 19. Çam O. Tükenmişlik envanterinin geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 1992:155-60. [Link] 
 20. 18-IBM SPSS Statistics 25 software (Armonk, NY: IBM Corp).
 21. Şahin B, Dündar T. Sağlık sektöründe etik iklim ve yıldırma (mobbing) davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of relationship among ethical climate and mobbing behaviors in health care sector]. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011;66(1):129-59. [Crossref] 
 22. Saygili M, Özer Ö, Karakaya PÖ. Paternalistic leadership, ethical climate and performance in health staff. Hospital Topics. 2020;98(1):26-35. [Crossref] 
 23. Lützén K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nurs Ethics. 2010;17(2):213-24. [Crossref] [PubMed] 
 24. Yan YH, Lan YL. Effect of organizational ethical climate on physician-patient relationships. Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences. 2017;3(9):985-90. [Link] 
 25. Koh HC, Boo EHY. The link between organizational ethics and job satisfaction: a study of managers in Singapore. Journal of Business Ethics. 2001;29(4):309-24. [Crossref] 
 26. Örnek Büken N. Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi. 2006;37:164-70. [Link] 
 27. Choe KL, Choong YO, Tan LP. The impact of ethical climate on organizational commitment: a study of Malaysian Higher Learning Institutions. Global Business and Management Research: An International Journal. 2017;9(1): 208-18. [Link] 
 28. Özgönül ML, Bademli K, Kırca N, Alimoğlu MK. The relationship between burnout and ethical climate perceptions of nursing staff working in a University Hospital. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2020;7(1):2-11. [Crossref] 
 29. Mulki JP, Jaramillo JF, Locander WB. Effect of ethical climate on turnover ıntention: linking attitudinal- and stress theory. Journal of Business Ethics. 2008;78:559-74. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com