Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları ve Eleştirel Düşünme Becerileri
Awareness Attitude Towards Research and Development and Critical Thinking Skills of Nursing Students
Kamuran ÖZDİLa, Ayşegül ÖZCANa, Gamze MUZa, Nilay TURAÇa
aNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):109-19
doi: 10.5336/nurses.2018-62297
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere ilişkin farkındalık tutumları ve eleştirel düşünme becerilerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evrenini hemşirelik son sınıf öğrencileri (n=106) oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamış olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 86 öğrenci ile araştırma sonlandırılmıştır. Veriler, tanımlayıcı anket formu, Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu Ölçeği ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için, kurum izni, etik kurul izni ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis, Mann-Whitney U, Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada öğrencilerin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumlarının olumlu (115,87±16,16) iken, %94,2'sinin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin cinsiyet ile Araştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutum Ölçeği toplam puanları aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Okunan kitap sayısı ile Araştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutum Ölçeği toplam puanı ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi ölçeği toplam puan alt boyutlarından sistematiklik, meraklılık alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ölçek toplam puanları arasında pozitif yönde anlamlı olmayan ilişki bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada, öğrencilerin araştırma ve gelişmeye karşı tutumları olumlu iken, eleştirel düşünme becerilerinin düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ve araştırma kültürünün geliştirilmesinde, bu konuya yönelik eğitim etkinliklerinin yapılması önerilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik araştırması; farkındalık; tutum; hemşirelik öğrencisi; eleştirel düşünme
ABSTRACT
Objective: This research has been carried out to determine senior nursing students' attitudes towards research and development and critical thinking skills in nursing. Material and Methods: Target population of this qualitative research consists of senior nursing school students (n=106). There has been no sampling selection and study has been finalized with 86 students, who agreed to participate in the research. Data were collected with descriptive survey forms, Nursing Students' Attitude and Awareness Towards Research and Development in Nursing Scale, California Critical Thinking Disposition Inventory. To conduct the research, institutional permission, ethics committee approval and verbal approvals were obtained. While analyzing the data, percentage and mean standard deviation, and Kruskall Wallis, Mann-Whitney U, Spearman correlation tests were utilized. Results: While the awareness and attitude of the students towards research and development in nursing were positive (115.87±16.16), it was observed that 94.2% of the students had a low disposition towards critical thinking. In the study, a statistically significant difference between students' genders and Attitude and Awareness Towards Research and Development total scores was observed. It was determined that number of books read causes a systematic difference between Attitude and Awareness Towards Research and Development Scale total scores, and California Critical Thinking Disposition Inventory total scores subscales and a statistically meaningful difference between curiosity subscale. It was observed that there was not a significant relationship between the scale scores in the positive direction. Conclusion: In the research, the students' attitudes towards research and development were found to be positive while the critical thinking skills were low. To develop critical thinking skills and research culture of the students, it may be suggested to organize educational activities on the subject.

Keywords: Nursing Research; awareness; attitude; nursing student; critical thinking
REFERENCES:
 1. Polit DF, Hungler BP. Bölüm 26: Hemşirelik Araştırmalarının Kullanımı. İçinde: Hemşirelik Araştırmalarında İlke ve Yöntemler. Dağ B, çeviri editörü. 6. Baskı. İstanbul: Turgut Yayıncılık; 1999. p.294-303, 472-86.
 2. Karasar N. Bölüm 1: Temel Kavram İlke ve Yaklaşımlar. İçinde: Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, Nobel Yayın Dağıtım; 1995. p.22.
 3. Bayık A. [Nursing discipline and research]. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. 2. Baskı. İstanbul: Odak Ofset; 2002. p.23.
 4. International Council of Nurses (ICN). International Nurses? Day Kit, Closing the gap: from evidence to action 2012. p.58. Erişim Tarihi: 23.02.2018. [Link]
 5. MacLean S, Désy P, Juarez A, Perhats C, Gacki-Smith J. Research education needs of pediatric emergency nurses. J Emerg Nurs. 2006;32(1):17-22. [Crossref] [PubMed]
 6. Mehrdad N, Salsali M, Kazemnejad A. The spectrum of barriers to and facilitators of research utilization in Iranian nursing. J Clin Nurs. 2008;17(6):2194-202. [Crossref][PubMed]
 7. Yanagawa H, Takai S, Yoshimaru M, Miyamoto T, Katashima R, Kida K. Nurse awareness of clinical research: a survey in a Japanese University Hospital. BMC Med Res Methodol. 2014;14:85. [Crossref] [PubMed][PMC]
 8. Johnson N, List-Ivankovic J, Eboh WO, Ireland J, Adams D, Mowatt E, et al. Research and evidence based practice: using a blended approach to teaching and learning in undergraduate nurse education. Nurse Educ Pract. 2010;10(1):43-7. [Crossref]
 9. Uysal Toraman A, Hamaratçılar G, Tülü B, Erkin Ö. Nursing students? attitudes toward research and development within nursing: does writing a bachelor thesis make a difference? Int J Nurs Pract. 2017;23(2):1-7. [[Crossref][PubMed]
 10. Pektekin Ç. [The contribute to researchers and practitioners using of research findings in nursing practice]. HEMAR-G. 2010;12:64-6.
 11. Özsoy SA. [Research priorities in nursing]. HEMAR-G. 2009;11(1):52-9.
 12. Halabi JO, Mansour AH. Attitudes of Jordanian nursing students towards nursing research. J Res Nurs. 2012;(17):363-73. [Crossref]
 13. Laaksonen C, Paltta H, Von Schantz M, Ylo nen M, Soini T. Journal club as a method for nurses and nursing students? collaborative learning: a descriptive study. Health Sci J. 2013;7(3):285-92.
 14. Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcibaşi İ. Attitude of nursing students toward scientific research: a cross-sectional study in Turkey. J Nurs Res. 2018;26(5):356-61. [Crossref][PubMed]
 15. Mattila LR, Koivisto V, Häggman-Laitila A. Evaluation of learning outcomes in a research process and the utilization of research knowledge from the viewpoint of nursing students. Nurse Educ Today. 2005;25(6):487-95. [Crossref][PubMed]
 16. Temel AB, Uysal A, Erkin Ö, Koçer A. [Validity and realibility study of nursing students? attitudes to and awareness of research and development within nursing scale? Turkish version ]. DE Üniv Tıp Fak e-Derg. 2008;1(2): 108-23.
 17. Boggs KU, Arnold E. Critical thinking: values and ethics in nurse client relationships. In: Arnold E, Boggs KU, eds. Interpersonal Relationship: Professional Communication Skills for Nurses. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1999. p.144-67.
 18. Özsoy SA, Yıldırım BÖ. Bölüm 2: Eleştirel Düşünme. İçinde: Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Uygulamalı Yaklaşım. İzmir: Aydın Tuna Matbaacılık San Tic Ltd Şti; 2010. p.534.
 19. Uçan Ö, Taşçı S, Ovayolu N. [Critical thinking and nursing]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(7):17-27.
 20. Karadağlı F. [The critical thinking levels of nursing students and influencing factors]. Balikesir Saglik Bil Derg. 2016;5(3):123-8. [Crossref]
 21. Ünsal A, Karakurt P, Tanrıverdi D. [Determining Awareness and Attitude of Nursing Students Studying in Various Schools with Respect to Research and Development]. Balikesir Saglik Bil Derg. 2014;3(2):87-93. [Crossref]
 22. Toraman AU, Temel AB, Kalkım A, Balyacı ÖE. [Attitudes and awareness of research among nursing students trained based on classical and integrated education model]. DEUHYO ED. 2013;6(3):132-8.
 23. Karadaş A, Duran S, Ergün S. [Nursing students? attitudes toward and awareness of research and developments in nursing]. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2015;5:1-18. [Crossref]
 24. Björkström ME, Johansson IS, Hamrin EK, Athlin EE. Swedish nursing students? attitudes to and awareness of research and development within nursing. J Adv Nurs. 2003;41(4): 393-402. [Crossref][PubMed]
 25. Facione NC, Facione PA, Sanchez CA. Critical thinking disposition as a measure of competent clinical judgment: The development of the California Critical Thinking Disposition Inventory. J Nurs Educ. 1994;33(8):345-50. [Crossref] [PubMed]
 26. Memarpour M, Fard AP, Ghasemi R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med. 2015;14(1):1. [Crossref] [PubMed][PMC]
 27. Halabi JO. Attitudes of Saudi nursing students toward nursing research. Saudi Journal for Health Sciences. 2016;5(3):118-24. [Crossref]
 28. Murphy P, Lloyd M. Essential Study Skills for Health and Social Care. 1st ed. Exeter: Reflect Press; 2008. p.160.
 29. Özkan Ö, Özdil K, Böyüksoy Bulucu GD. [Developing reader responsibility and becoming a qualified reader in nursing]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;32(3):15672.
 30. Yılmaz B. [Sensitivities of the parents on the reading and library use habits of the students]. Bilgi Dünyası. 2004;5(2):115-36.
 31. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Kütüphane İstatistikleri 2016. Yayın Tarihi: 02.08.2017. Sayı: 24675.
 32. Yükseköğretim Kurulu Üniversite Kütüphaneleri Çalışma Grubu. 2023?e Doğru Türkiye?de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu; 2014. p.43.
 33. Yılmaz M, Gürler H. [Opinions of nurses in relation to evidence-based practice]. F.N. Hem Derg. 2017;25(1):1-12. [Crossref]
 34. Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcibaşi İ. Attitude of nursing students toward scientific research: a cross-sectional study in Turkey. J Nurs Res. 2017;26(5):356-61. [Crossref][PubMed]
 35. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017. Yayın Tarihi: 18.08.2017. Sayı: 24862.
 36. Yang S. Critical thinking disposition and problem solving ability in nursing students. J Korean Acad Nurs Adm. 2010;16(4):38998. [Crossref]
 37. Jones JS, Fitzpatrick JJ, Rogers VL. Psychiatric-Mental Health Nursing. An Interpersonal Approach. 2 nd ed. New York, NY: Springer Publishing Company; 2016. p.692. [Crossref]
 38. Wechsler SM, Saiz C, Rivas SF, Vendramini CMM, Almeida LS, Mundim MC, et al. Creative and critical thinking: Independent or overlapping components? Thinking Skills and Creativity. 2018;27:114-22. [Crossref]
 39. Akça NK, Taşçı S. [Nursing education and critical thinking]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009;5(2):187-95.
 40. Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Betül AL, Karakaş NS. [Critical thinking disposition of nursing students and affecting factors]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(1):74-85. [Crossref]
 41. Bilgiç Ş, Tosun ZK. [First and last grade nursing students? levels of critical thinking and affecting factors]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2016;3(1):39-47. [Crossref]
 42. Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Tektaş P, Kılıç N. Critical thinking skill and academic achievement development in nursing students: fouryear longitudinal study. American Journal of Educational Research and Reviews. 2017;12(2):1-10. [Crossref]
 43. Asgar Pour H, Şahin B, Gökçe S, Gündoğmuş EE, Kunter E, Yönem H. Assessing factors affecting on critical thinking skills of nursing students: a descriptive-longitudinal study. The Journal of Academic Social Science. 2017;44(5):267-78. [Crossref]
 44. Karadağ M, Alparslan Ö, İşeri ÖP. [Critical thinking tendencies and learning styles of midwifery and nursing students]. Cukurova Med J. 2018;43(1):13-21. [Crossref]
 45. Wilde-Larsson B, Aiyub I, Hermansyah H, Hov R, Høye S, Valen Gillund M, Kvigne K, et al. Critical thinking, research utilization and barriers to this among nursing students in Scandinavia and Indonesia. Nord J Nurs Res. 2017;38(1):28-37. [Crossref]
 46. İskender MD, Karadağ A. [Determining of critical thinking level of last year nur sing students]. DEUHFED. 2015;8(1):311.
 47. Seymour B, Kinn S, Sutherland N. Valuing both critical and creative thinking in clinical practice: narrowing the research-practice gap? J Adv Nurs. 2003;42(3):288-96. [Crossref] [PubMed]
 48. Profetto-McGrath J, Hesketh KL, Lang S, Estabrooks CA. A study of critical thinking and research utilization among nurses. West J Nurs Res. 2003;25(3):322-37. [Crossref][PubMed]
 49. Kim SS, Kim EJ, Lim JY, Kim GM, Baek HC. Korean nursing students? acquisition of evidence-based practice and critical thinking skills. J Nurs Educ. 2018;57(1):21-7. [Crossref] [PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com