Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma ve Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları ve Eleştirel Düşünme Becerileri
Awareness Attitude Towards Research and Development and Critical Thinking Skills of Nursing Students
Kamuran ÖZDİLa, Ayşegül ÖZCANa, Gamze MUZa, Nilay TURAÇa
aNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Nevşehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):109-19
doi: 10.5336/nurses.2018-62297
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere ilişkin farkındalık tutumları ve eleştirel düşünme becerilerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın evrenini hemşirelik son sınıf öğrencileri (n=106) oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamış olup, çalışmaya katılmayı kabul eden 86 öğrenci ile araştırma sonlandırılmıştır. Veriler, tanımlayıcı anket formu, Hemşirelik Öğrencilerinin, Hemşirelikte Araştırma ve Gelişmelere Yönelik Farkındalık ve Tutumu Ölçeği ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için, kurum izni, etik kurul izni ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis, Mann-Whitney U, Spearman korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada öğrencilerin hemşirelikte araştırma ve gelişmelere yönelik farkındalık ve tutumlarının olumlu (115,87±16,16) iken, %94,2'sinin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin cinsiyet ile Araştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutum Ölçeği toplam puanları aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır. Okunan kitap sayısı ile Araştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık ve Tutum Ölçeği toplam puanı ve Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi ölçeği toplam puan alt boyutlarından sistematiklik, meraklılık alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ölçek toplam puanları arasında pozitif yönde anlamlı olmayan ilişki bulunmuştur. Sonuç: Çalışmada, öğrencilerin araştırma ve gelişmeye karşı tutumları olumlu iken, eleştirel düşünme becerilerinin düşük olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerisi ve araştırma kültürünün geliştirilmesinde, bu konuya yönelik eğitim etkinliklerinin yapılması önerilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik araştırması; farkındalık; tutum; hemşirelik öğrencisi; eleştirel düşünme
ABSTRACT
Objective: This research has been carried out to determine senior nursing students' attitudes towards research and development and critical thinking skills in nursing. Material and Methods: Target population of this qualitative research consists of senior nursing school students (n=106). There has been no sampling selection and study has been finalized with 86 students, who agreed to participate in the research. Data were collected with descriptive survey forms, Nursing Students' Attitude and Awareness Towards Research and Development in Nursing Scale, California Critical Thinking Disposition Inventory. To conduct the research, institutional permission, ethics committee approval and verbal approvals were obtained. While analyzing the data, percentage and mean standard deviation, and Kruskall Wallis, Mann-Whitney U, Spearman correlation tests were utilized. Results: While the awareness and attitude of the students towards research and development in nursing were positive (115.87±16.16), it was observed that 94.2% of the students had a low disposition towards critical thinking. In the study, a statistically significant difference between students' genders and Attitude and Awareness Towards Research and Development total scores was observed. It was determined that number of books read causes a systematic difference between Attitude and Awareness Towards Research and Development Scale total scores, and California Critical Thinking Disposition Inventory total scores subscales and a statistically meaningful difference between curiosity subscale. It was observed that there was not a significant relationship between the scale scores in the positive direction. Conclusion: In the research, the students' attitudes towards research and development were found to be positive while the critical thinking skills were low. To develop critical thinking skills and research culture of the students, it may be suggested to organize educational activities on the subject.

Keywords: Nursing Research; awareness; attitude; nursing student; critical thinking
REFERANSLAR:
 1. Polit DF, Hungler BP. Bölüm 26: Hemşirelik Araştırmalarının Kullanımı. İçinde: Hemşirelik Araştırmalarında İlke ve Yöntemler. Dağ B, çeviri editörü. 6. Baskı. İstanbul: Turgut Yayıncılık; 1999. p.294-303, 472-86.
 2. Karasar N. Bölüm 1: Temel Kavram İlke ve Yaklaşımlar. İçinde: Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. 7. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd, Nobel Yayın Dağıtım; 1995. p.22.
 3. Bayık A. [Nursing discipline and research]. Erefe İ, editör. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. 2. Baskı. İstanbul: Odak Ofset; 2002. p.23.
 4. International Council of Nurses (ICN). International Nurses? Day Kit, Closing the gap: from evidence to action 2012. p.58. Erişim Tarihi: 23.02.2018. [Link]
 5. MacLean S, Désy P, Juarez A, Perhats C, Gacki-Smith J. Research education needs of pediatric emergency nurses. J Emerg Nurs. 2006;32(1):17-22. [Crossref] [PubMed]
 6. Mehrdad N, Salsali M, Kazemnejad A. The spectrum of barriers to and facilitators of research utilization in Iranian nursing. J Clin Nurs. 2008;17(6):2194-202. [Crossref][PubMed]
 7. Yanagawa H, Takai S, Yoshimaru M, Miyamoto T, Katashima R, Kida K. Nurse awareness of clinical research: a survey in a Japanese University Hospital. BMC Med Res Methodol. 2014;14:85. [Crossref] [PubMed][PMC]
 8. Johnson N, List-Ivankovic J, Eboh WO, Ireland J, Adams D, Mowatt E, et al. Research and evidence based practice: using a blended approach to teaching and learning in undergraduate nurse education. Nurse Educ Pract. 2010;10(1):43-7. [Crossref]
 9. Uysal Toraman A, Hamaratçılar G, Tülü B, Erkin Ö. Nursing students? attitudes toward research and development within nursing: does writing a bachelor thesis make a difference? Int J Nurs Pract. 2017;23(2):1-7. [[Crossref][PubMed]
 10. Pektekin Ç. [The contribute to researchers and practitioners using of research findings in nursing practice]. HEMAR-G. 2010;12:64-6.
 11. Özsoy SA. [Research priorities in nursing]. HEMAR-G. 2009;11(1):52-9.
 12. Halabi JO, Mansour AH. Attitudes of Jordanian nursing students towards nursing research. J Res Nurs. 2012;(17):363-73. [Crossref]
 13. Laaksonen C, Paltta H, Von Schantz M, Ylo nen M, Soini T. Journal club as a method for nurses and nursing students? collaborative learning: a descriptive study. Health Sci J. 2013;7(3):285-92.
 14. Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcibaşi İ. Attitude of nursing students toward scientific research: a cross-sectional study in Turkey. J Nurs Res. 2018;26(5):356-61. [Crossref][PubMed]
 15. Mattila LR, Koivisto V, Häggman-Laitila A. Evaluation of learning outcomes in a research process and the utilization of research knowledge from the viewpoint of nursing students. Nurse Educ Today. 2005;25(6):487-95. [Crossref][PubMed]
 16. Temel AB, Uysal A, Erkin Ö, Koçer A. [Validity and realibility study of nursing students? attitudes to and awareness of research and development within nursing scale? Turkish version ]. DE Üniv Tıp Fak e-Derg. 2008;1(2): 108-23.
 17. Boggs KU, Arnold E. Critical thinking: values and ethics in nurse client relationships. In: Arnold E, Boggs KU, eds. Interpersonal Relationship: Professional Communication Skills for Nurses. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1999. p.144-67.
 18. Özsoy SA, Yıldırım BÖ. Bölüm 2: Eleştirel Düşünme. İçinde: Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Uygulamalı Yaklaşım. İzmir: Aydın Tuna Matbaacılık San Tic Ltd Şti; 2010. p.534.
 19. Uçan Ö, Taşçı S, Ovayolu N. [Critical thinking and nursing]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(7):17-27.
 20. Karadağlı F. [The critical thinking levels of nursing students and influencing factors]. Balikesir Saglik Bil Derg. 2016;5(3):123-8. [Crossref]
 21. Ünsal A, Karakurt P, Tanrıverdi D. [Determining Awareness and Attitude of Nursing Students Studying in Various Schools with Respect to Research and Development]. Balikesir Saglik Bil Derg. 2014;3(2):87-93. [Crossref]
 22. Toraman AU, Temel AB, Kalkım A, Balyacı ÖE. [Attitudes and awareness of research among nursing students trained based on classical and integrated education model]. DEUHYO ED. 2013;6(3):132-8.
 23. Karadaş A, Duran S, Ergün S. [Nursing students? attitudes toward and awareness of research and developments in nursing]. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2015;5:1-18. [Crossref]
 24. Björkström ME, Johansson IS, Hamrin EK, Athlin EE. Swedish nursing students? attitudes to and awareness of research and development within nursing. J Adv Nurs. 2003;41(4): 393-402. [Crossref][PubMed]
 25. Facione NC, Facione PA, Sanchez CA. Critical thinking disposition as a measure of competent clinical judgment: The development of the California Critical Thinking Disposition Inventory. J Nurs Educ. 1994;33(8):345-50. [Crossref] [PubMed]
 26. Memarpour M, Fard AP, Ghasemi R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med. 2015;14(1):1. [Crossref] [PubMed][PMC]
 27. Halabi JO. Attitudes of Saudi nursing students toward nursing research. Saudi Journal for Health Sciences. 2016;5(3):118-24. [Crossref]
 28. Murphy P, Lloyd M. Essential Study Skills for Health and Social Care. 1st ed. Exeter: Reflect Press; 2008. p.160.
 29. Özkan Ö, Özdil K, Böyüksoy Bulucu GD. [Developing reader responsibility and becoming a qualified reader in nursing]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;32(3):15672.
 30. Yılmaz B. [Sensitivities of the parents on the reading and library use habits of the students]. Bilgi Dünyası. 2004;5(2):115-36.
 31. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Kütüphane İstatistikleri 2016. Yayın Tarihi: 02.08.2017. Sayı: 24675.
 32. Yükseköğretim Kurulu Üniversite Kütüphaneleri Çalışma Grubu. 2023?e Doğru Türkiye?de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu; 2014. p.43.
 33. Yılmaz M, Gürler H. [Opinions of nurses in relation to evidence-based practice]. F.N. Hem Derg. 2017;25(1):1-12. [Crossref]
 34. Ünver S, Semerci R, Özkan ZK, Avcibaşi İ. Attitude of nursing students toward scientific research: a cross-sectional study in Turkey. J Nurs Res. 2017;26(5):356-61. [Crossref][PubMed]
 35. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017. Yayın Tarihi: 18.08.2017. Sayı: 24862.
 36. Yang S. Critical thinking disposition and problem solving ability in nursing students. J Korean Acad Nurs Adm. 2010;16(4):38998. [Crossref]
 37. Jones JS, Fitzpatrick JJ, Rogers VL. Psychiatric-Mental Health Nursing. An Interpersonal Approach. 2 nd ed. New York, NY: Springer Publishing Company; 2016. p.692. [Crossref]
 38. Wechsler SM, Saiz C, Rivas SF, Vendramini CMM, Almeida LS, Mundim MC, et al. Creative and critical thinking: Independent or overlapping components? Thinking Skills and Creativity. 2018;27:114-22. [Crossref]
 39. Akça NK, Taşçı S. [Nursing education and critical thinking]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009;5(2):187-95.
 40. Çelik S, Yılmaz F, Karataş F, Betül AL, Karakaş NS. [Critical thinking disposition of nursing students and affecting factors]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(1):74-85. [Crossref]
 41. Bilgiç Ş, Tosun ZK. [First and last grade nursing students? levels of critical thinking and affecting factors]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2016;3(1):39-47. [Crossref]
 42. Kanbay Y, Işık E, Aslan Ö, Tektaş P, Kılıç N. Critical thinking skill and academic achievement development in nursing students: fouryear longitudinal study. American Journal of Educational Research and Reviews. 2017;12(2):1-10. [Crossref]
 43. Asgar Pour H, Şahin B, Gökçe S, Gündoğmuş EE, Kunter E, Yönem H. Assessing factors affecting on critical thinking skills of nursing students: a descriptive-longitudinal study. The Journal of Academic Social Science. 2017;44(5):267-78. [Crossref]
 44. Karadağ M, Alparslan Ö, İşeri ÖP. [Critical thinking tendencies and learning styles of midwifery and nursing students]. Cukurova Med J. 2018;43(1):13-21. [Crossref]
 45. Wilde-Larsson B, Aiyub I, Hermansyah H, Hov R, Høye S, Valen Gillund M, Kvigne K, et al. Critical thinking, research utilization and barriers to this among nursing students in Scandinavia and Indonesia. Nord J Nurs Res. 2017;38(1):28-37. [Crossref]
 46. İskender MD, Karadağ A. [Determining of critical thinking level of last year nur sing students]. DEUHFED. 2015;8(1):311.
 47. Seymour B, Kinn S, Sutherland N. Valuing both critical and creative thinking in clinical practice: narrowing the research-practice gap? J Adv Nurs. 2003;42(3):288-96. [Crossref] [PubMed]
 48. Profetto-McGrath J, Hesketh KL, Lang S, Estabrooks CA. A study of critical thinking and research utilization among nurses. West J Nurs Res. 2003;25(3):322-37. [Crossref][PubMed]
 49. Kim SS, Kim EJ, Lim JY, Kim GM, Baek HC. Korean nursing students? acquisition of evidence-based practice and critical thinking skills. J Nurs Educ. 2018;57(1):21-7. [Crossref] [PubMed]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014