Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Hukukçuların ve Bilişim Sektörü Çalışanlarının, Problemli İnternet Kullanım Davranışları ve Siber Güvenlik ile İlgili Tutumları: Korelasyonel Bir Çalışma
Legists and it Sector Employees Problematic Internet Utilization Behaviors and Approach to Cybersecurity: A Correlational Study
Elif YORGANCIOĞLUa , Yusuf Tunç DEMİRCANa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(2):75-85
doi: 10.5336/forensic.2022-93950
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Araştırmada, bilişim sektörü çalışanları ile hâkim, savcı ve avukatların problemli internet kullanım davranışları ve siber güvenlik ile ilgili tutumları belirlenerek, bilişim hukuku ve adli bilimler tarafından değerlendirmeye çalışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kişisel Bilgi Formu, Bilisim Suc ̧ u Du ̧ zenlemelerinin Hukuki Fark ̈ ındalığına Yonelik ̈ Soru Formu, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ), Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği (KSGS) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan 500 kişinin %54'ü avukat, hâkim, savcı, %46'sı bilişim sektörü çalışanıdır. Katılımcıların sorulara verdikleri cevapların ölçeklere göre değişip değişmediği bağımsız örneklemler t testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak incelenmiştir. PİKÖ ve KSGS ölçekleri arasındaki ilişki Pearson(p); Spearman(s) korelasyon kullanılarak korelasyon analiziyle incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada; PİKÖ Aşırı Kullanım ortalamalarına göre hukukçuların Aşırı Kullanım Ortalamalarının bilişim sektörü çalışanlarından daha fazla, bilişim sektörü çalışanlarının KSGS Önlem Alma, Ödeme Bilgilerini Koruma, İz Bırakmama puan ve ortalamalarının hukukçulardan fazla olduğu görülmüştür. Katılımcıların %59.6'sı lisanssız yazılım kullanmanın suç olduğunu düşünmesine rağmen, %62'lik kullanım oranıyla, katılımcıların lisansız yazılım kullanma eğilimleri olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %71,2'sinin erişime engelli sitelere çeşitli yöntemlerle girdiği belirlenmiştir. Sonuç: Yapılan çalışmalarda; bireylerin günlük hayata kıyasla siber alanda, daha değişken ve mobil bir ortamda olmalarından ötürü daha hızlı karar vermek durumunda olmalarının, onları dijital iletişim ve etkileşimde hatalı davranışlara kolaylıkla itebilmesine, hatta bu hatalı davranışların bireyi çoğu zaman fail veya mağdur konumuna getirebileceği ifade edilmektedir. Çalışmamızda elde edilen bulguların, bilişim ve hukuk alanında faaliyet gösteren meslek grupları özelinde, problemli internet kullanım davranışları ile siber güvenlik ile ilgili tutumlara ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim; siber suç; avukat; siber psikoloji; bilişim suçu farkındalığı
ABSTRACT
Objective: In this research IT employees'', judges'', prosecutors'' and lawyers'' problematic internet utilization behaviors regarding cybersecurity were determined and evaluated by IT law and forensic sciences. Material and Methods: Personal Information Form, Questionnaire for Legal Awareness of Cybercrime Regulations, Problematic Internet Utilization Scale (PİKÖ), Ensuring Personal Cybersecurity Scale (KSGS) used. 54% of 500 people constituting the sample of research are legists, 46% are IT employees. Whether the answers given by the participants changed according to the scales was examined using the independent sample t test and the Mann Whitney-U test. Relationship between PİKÖ and KSGS scales are analyzed by correlation analysis using Pearson (p); Spearman(s) correlation. Results: In the research according to PİKÖ Over-Use averages, it is observed that average of Over-Use of legists is higher than IT employees, scores for KSGS Precautionary Measures, Payment Information Protection, Leave no Trace indicators of IT employees are higher than legists. Although %59.6 of the participants think using unlicensed software is a crime, it has been determined that unlicensed software usage ratio is %62. It's found that %71.2 of participants accessed blocked sites using various methods. Conclusion: The fact that individuals have to make fast decisions in cyberspace compared to daily life, they are pushed for misbehavior in digital interaction where behaviors often make individual the perpetrator or victim. The findings will shed light on problematic internet usage behaviors on cybersecurity and studies to be done in this field for groups operating in field of informatics and law.

Keywords: IT; cybercrime; lawyer; cyberpsychology; awareness of cybercrime
REFERENCES:
 1. Clough J. Principle of Cybercrime. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2015.
 2. International Telecommunication Union [Internet]. [Cited: October 18, 2022]. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. Available from: [Link] 
 3. Gordon S, Ford R. On the definition and classification of cybercrime. Journal in Computer Virology. 2006;2(1):13-20. [Crossref] 
 4. Xingan L. Defining cybercrime based on roles of data processing systems. In: Gifford M, Potts M, eds. Pandora's Box 2016: Law and Technology. St. Lucia: Worldwide Printing Fortitude Valley; 2016. p.127-44.
 5. Shinder DL, Tittel E. Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbook. 1st ed. Rockland: Syngress Publishing Inc; 2002.
 6. Johannes Xingan L. Cyber crime and legal countermeasures: a historical analysis. International Journal of Criminal Justice Sciences. 2017;12(2):196-207. [Crossref] 
 7. Yankın FB. Dijital dönüşüm sürecinde çalışma yaşamı [Work life in digital transformation process]. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi. 2018;7(2):1-38. [Link] 
 8. European Commission [Internet]. [Cited: November 02, 2022]. Cybersecurity Our Digital Anchor Europen Perspective Report. Available from: [Link] 
 9. FBI Internet Crime Complaint Centre. FBI Internet Crime Report 2021. [Cited: December 02, 2022]. Available from: [Link] 
 10. Defending the Expanding Attack Surface [Internet]. Trend Micro Incorporated © 2022 [Cited: October 18, 2022]. Cybersecurity Report. Available from: [Link] 
 11. Çalıcı C. Türkiye'de Suç Trendleri Tarihsel Kriminolojik Değerlendirme. 1. Baskı. İstanbul: Legal Kitabevi; 2019.
 12. Akdeniz Y, Altıparmak K. İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme. 1. Baskı. Ankara: İmaj Yayınevi; 2008.
 13. T. C. Anayasa Mahkemesi [İnternet]. Youtube LLC Corporation Service Company ve Diğerleri Başvurusu (2014/4705). [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 14. TBMM Tutanakları. Türkiye Büyük Millet Meclisi [Erişim tarihi: 18.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 15. Candoğan G. Kişisel Verilerin Korunması. 18.10.2022. Erişim linki: [Link] 
 16. ECHR [İnternet]. Case of Big Brother Watch and Others v. United Kingdom Application no. 58170/13-62322/14-24960/15. [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 17. Çobansoy Hızel G. Dijitalleşme Çağında Hukuk. Eskişehir Ticaret Odası. [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 18. Budak SÖ. Bilişim öğrencilerinin siber suç farkındalığı: Erzurum ili mesleki ve teknik liseler örneği. [Yüksek lisans tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2015. [Erişim tarihi: 10.10.2021]. Erişim linki: [Link] 
 19. Hille P, Walsh G, Cleveland M. Consumer fear of online ıdentity theft scale development and validation. Journal of Interactive Marketing. 2015;30:1-19. [Crossref] 
 20. Ceyhan E, Ceyhan AA, Gürcan A. Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [The validity and reliability of the Problematic Internet Usage Scale]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2007;7(1):387-416. [Link] 
 21. Erol O, Şahin YL Yılmaz E, Haseski İH. Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması [Personal Cyber Security Provision Scale development]. J Human Sciences. 2015;12(2):75-91. [Crossref] 
 22. Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th ed. Boston: Pearson; 2013.
 23. Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 4th ed. London: Sage; 2013.
 24. The Software Alliance BSA [Internet]. © 2022 BSA. [Cited: October 01, 2022]. Global Software Survey: Software Management Security Imperative Business Opportunity. Available from: [Link] 
 25. Taşçıoğlu M. Dijital korsanlığa karşı lisans öğrencilerinin olumsuz tutumlarını etkileyen faktörler [Factors affecting negative attitudes of undergraduate students against digital piracy]. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 2019;14(52):340-5. [Crossref] 
 26. Öztürk E. Siber toplumlar ve siber hayatlar: dissosiyojen bir ajan olarak dijital iletişim ağları. Siber Psikoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.1-13.
 27. Birceviz F. Rutin aktiviteler teorisi bağlamında siber suç mağduriyeti. [Yüksek lisans tezi]. Ankara: T.C. Milli Savunma Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 10.12.2021]. Erişim linki: [Link] 
 28. Recro Digital Marketing [İnternet]. Recro Digital Marketing © 2022 [Erişim tarihi: 22.10.2022]. We are social 2022 Türkiye Sosyal Medya Kullanım Verileri. Erişim linki: [Link] 
 29. Recro Digital Marketing [İnternet]. Recro Digital Marketing © 2022 [Erişim tarihi: 22.10.2022]. Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı 2022. Erişim linki: [Link] 
 30. Herrero J, Torres A, Vivas P, Urueña A. Smartphone addiction, social support, and cybercrime victimization: a discrete survival and growth mixture model. Psychosocial Intervention. 2022;31(1):59-66. [Crossref] 
 31. Marttila E, Koivula A, Räsänen P. Cybercrime victimization and problematic social media use: findings from a nationally representative panel study. Am J Crim Justice. 2021;46(6):862-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Öztürk E, Derin G. Klinik siber psikolojiden adli siber psikolojiye: Siber travma ve siber re-viktimizasyon. Siber Psikoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.14-24.
 33. Gibb F. Lawyers are losing more money to cyber fraudsters. The Times. 12 September 2016. [Link] 
 34. Conte A. Unprepared law firms vulnerable to hackers. Pittsburgh Tribune Review (PA). 14 September 2014. [Link] 
 35. Interpol [Internet]. BT's Report-CISOs under the spotlight © 2022 [Cited: September 01, 2022]. Cybercrime threat response. Available from: [Link] 
 36. Drew J, Farrell L. Online victimization risk and self-protective strategies: developing police-led cyber fraud prevention programs. Police Practice and Research. 2018;19(6):537-49. [Crossref] 
 37. NASD Investor Education Foundation. Investor fraud study: Final report. [Cited: September 10, 2022]. Available from: [Link] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com