Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hukukçuların ve Bilişim Sektörü Çalışanlarının, Problemli İnternet Kullanım Davranışları ve Siber Güvenlik ile İlgili Tutumları: Korelasyonel Bir Çalışma
Legists and it Sector Employees Problematic Internet Utilization Behaviors and Approach to Cybersecurity: A Correlational Study
Elif YORGANCIOĞLUa , Yusuf Tunç DEMİRCANa
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(2):75-85
doi: 10.5336/forensic.2022-93950
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırmada, bilişim sektörü çalışanları ile hâkim, savcı ve avukatların problemli internet kullanım davranışları ve siber güvenlik ile ilgili tutumları belirlenerek, bilişim hukuku ve adli bilimler tarafından değerlendirmeye çalışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kişisel Bilgi Formu, Bilisim Suc ̧ u Du ̧ zenlemelerinin Hukuki Fark ̈ ındalığına Yonelik ̈ Soru Formu, Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ), Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği (KSGS) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan 500 kişinin %54'ü avukat, hâkim, savcı, %46'sı bilişim sektörü çalışanıdır. Katılımcıların sorulara verdikleri cevapların ölçeklere göre değişip değişmediği bağımsız örneklemler t testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak incelenmiştir. PİKÖ ve KSGS ölçekleri arasındaki ilişki Pearson(p); Spearman(s) korelasyon kullanılarak korelasyon analiziyle incelenmiştir. Bulgular: Araştırmada; PİKÖ Aşırı Kullanım ortalamalarına göre hukukçuların Aşırı Kullanım Ortalamalarının bilişim sektörü çalışanlarından daha fazla, bilişim sektörü çalışanlarının KSGS Önlem Alma, Ödeme Bilgilerini Koruma, İz Bırakmama puan ve ortalamalarının hukukçulardan fazla olduğu görülmüştür. Katılımcıların %59.6'sı lisanssız yazılım kullanmanın suç olduğunu düşünmesine rağmen, %62'lik kullanım oranıyla, katılımcıların lisansız yazılım kullanma eğilimleri olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %71,2'sinin erişime engelli sitelere çeşitli yöntemlerle girdiği belirlenmiştir. Sonuç: Yapılan çalışmalarda; bireylerin günlük hayata kıyasla siber alanda, daha değişken ve mobil bir ortamda olmalarından ötürü daha hızlı karar vermek durumunda olmalarının, onları dijital iletişim ve etkileşimde hatalı davranışlara kolaylıkla itebilmesine, hatta bu hatalı davranışların bireyi çoğu zaman fail veya mağdur konumuna getirebileceği ifade edilmektedir. Çalışmamızda elde edilen bulguların, bilişim ve hukuk alanında faaliyet gösteren meslek grupları özelinde, problemli internet kullanım davranışları ile siber güvenlik ile ilgili tutumlara ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim; siber suç; avukat; siber psikoloji; bilişim suçu farkındalığı
ABSTRACT
Objective: In this research IT employees'', judges'', prosecutors'' and lawyers'' problematic internet utilization behaviors regarding cybersecurity were determined and evaluated by IT law and forensic sciences. Material and Methods: Personal Information Form, Questionnaire for Legal Awareness of Cybercrime Regulations, Problematic Internet Utilization Scale (PİKÖ), Ensuring Personal Cybersecurity Scale (KSGS) used. 54% of 500 people constituting the sample of research are legists, 46% are IT employees. Whether the answers given by the participants changed according to the scales was examined using the independent sample t test and the Mann Whitney-U test. Relationship between PİKÖ and KSGS scales are analyzed by correlation analysis using Pearson (p); Spearman(s) correlation. Results: In the research according to PİKÖ Over-Use averages, it is observed that average of Over-Use of legists is higher than IT employees, scores for KSGS Precautionary Measures, Payment Information Protection, Leave no Trace indicators of IT employees are higher than legists. Although %59.6 of the participants think using unlicensed software is a crime, it has been determined that unlicensed software usage ratio is %62. It's found that %71.2 of participants accessed blocked sites using various methods. Conclusion: The fact that individuals have to make fast decisions in cyberspace compared to daily life, they are pushed for misbehavior in digital interaction where behaviors often make individual the perpetrator or victim. The findings will shed light on problematic internet usage behaviors on cybersecurity and studies to be done in this field for groups operating in field of informatics and law.

Keywords: IT; cybercrime; lawyer; cyberpsychology; awareness of cybercrime
REFERANSLAR:
 1. Clough J. Principle of Cybercrime. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2015.
 2. International Telecommunication Union [Internet]. [Cited: October 18, 2022]. Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. Available from: [Link] 
 3. Gordon S, Ford R. On the definition and classification of cybercrime. Journal in Computer Virology. 2006;2(1):13-20. [Crossref] 
 4. Xingan L. Defining cybercrime based on roles of data processing systems. In: Gifford M, Potts M, eds. Pandora's Box 2016: Law and Technology. St. Lucia: Worldwide Printing Fortitude Valley; 2016. p.127-44.
 5. Shinder DL, Tittel E. Scene of the Cybercrime: Computer Forensics Handbook. 1st ed. Rockland: Syngress Publishing Inc; 2002.
 6. Johannes Xingan L. Cyber crime and legal countermeasures: a historical analysis. International Journal of Criminal Justice Sciences. 2017;12(2):196-207. [Crossref] 
 7. Yankın FB. Dijital dönüşüm sürecinde çalışma yaşamı [Work life in digital transformation process]. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi. 2018;7(2):1-38. [Link] 
 8. European Commission [Internet]. [Cited: November 02, 2022]. Cybersecurity Our Digital Anchor Europen Perspective Report. Available from: [Link] 
 9. FBI Internet Crime Complaint Centre. FBI Internet Crime Report 2021. [Cited: December 02, 2022]. Available from: [Link] 
 10. Defending the Expanding Attack Surface [Internet]. Trend Micro Incorporated © 2022 [Cited: October 18, 2022]. Cybersecurity Report. Available from: [Link] 
 11. Çalıcı C. Türkiye'de Suç Trendleri Tarihsel Kriminolojik Değerlendirme. 1. Baskı. İstanbul: Legal Kitabevi; 2019.
 12. Akdeniz Y, Altıparmak K. İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme. 1. Baskı. Ankara: İmaj Yayınevi; 2008.
 13. T. C. Anayasa Mahkemesi [İnternet]. Youtube LLC Corporation Service Company ve Diğerleri Başvurusu (2014/4705). [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 14. TBMM Tutanakları. Türkiye Büyük Millet Meclisi [Erişim tarihi: 18.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 15. Candoğan G. Kişisel Verilerin Korunması. 18.10.2022. Erişim linki: [Link] 
 16. ECHR [İnternet]. Case of Big Brother Watch and Others v. United Kingdom Application no. 58170/13-62322/14-24960/15. [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 17. Çobansoy Hızel G. Dijitalleşme Çağında Hukuk. Eskişehir Ticaret Odası. [Erişim tarihi: 02.10.2022]. Erişim linki: [Link] 
 18. Budak SÖ. Bilişim öğrencilerinin siber suç farkındalığı: Erzurum ili mesleki ve teknik liseler örneği. [Yüksek lisans tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi; 2015. [Erişim tarihi: 10.10.2021]. Erişim linki: [Link] 
 19. Hille P, Walsh G, Cleveland M. Consumer fear of online ıdentity theft scale development and validation. Journal of Interactive Marketing. 2015;30:1-19. [Crossref] 
 20. Ceyhan E, Ceyhan AA, Gürcan A. Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları [The validity and reliability of the Problematic Internet Usage Scale]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2007;7(1):387-416. [Link] 
 21. Erol O, Şahin YL Yılmaz E, Haseski İH. Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması [Personal Cyber Security Provision Scale development]. J Human Sciences. 2015;12(2):75-91. [Crossref] 
 22. Tabachnick BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 6th ed. Boston: Pearson; 2013.
 23. Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 4th ed. London: Sage; 2013.
 24. The Software Alliance BSA [Internet]. © 2022 BSA. [Cited: October 01, 2022]. Global Software Survey: Software Management Security Imperative Business Opportunity. Available from: [Link] 
 25. Taşçıoğlu M. Dijital korsanlığa karşı lisans öğrencilerinin olumsuz tutumlarını etkileyen faktörler [Factors affecting negative attitudes of undergraduate students against digital piracy]. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi. 2019;14(52):340-5. [Crossref] 
 26. Öztürk E. Siber toplumlar ve siber hayatlar: dissosiyojen bir ajan olarak dijital iletişim ağları. Siber Psikoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.1-13.
 27. Birceviz F. Rutin aktiviteler teorisi bağlamında siber suç mağduriyeti. [Yüksek lisans tezi]. Ankara: T.C. Milli Savunma Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 10.12.2021]. Erişim linki: [Link] 
 28. Recro Digital Marketing [İnternet]. Recro Digital Marketing © 2022 [Erişim tarihi: 22.10.2022]. We are social 2022 Türkiye Sosyal Medya Kullanım Verileri. Erişim linki: [Link] 
 29. Recro Digital Marketing [İnternet]. Recro Digital Marketing © 2022 [Erişim tarihi: 22.10.2022]. Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Medya Kullanımı 2022. Erişim linki: [Link] 
 30. Herrero J, Torres A, Vivas P, Urueña A. Smartphone addiction, social support, and cybercrime victimization: a discrete survival and growth mixture model. Psychosocial Intervention. 2022;31(1):59-66. [Crossref] 
 31. Marttila E, Koivula A, Räsänen P. Cybercrime victimization and problematic social media use: findings from a nationally representative panel study. Am J Crim Justice. 2021;46(6):862-81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Öztürk E, Derin G. Klinik siber psikolojiden adli siber psikolojiye: Siber travma ve siber re-viktimizasyon. Siber Psikoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.14-24.
 33. Gibb F. Lawyers are losing more money to cyber fraudsters. The Times. 12 September 2016. [Link] 
 34. Conte A. Unprepared law firms vulnerable to hackers. Pittsburgh Tribune Review (PA). 14 September 2014. [Link] 
 35. Interpol [Internet]. BT's Report-CISOs under the spotlight © 2022 [Cited: September 01, 2022]. Cybercrime threat response. Available from: [Link] 
 36. Drew J, Farrell L. Online victimization risk and self-protective strategies: developing police-led cyber fraud prevention programs. Police Practice and Research. 2018;19(6):537-49. [Crossref] 
 37. NASD Investor Education Foundation. Investor fraud study: Final report. [Cited: September 10, 2022]. Available from: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014