Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Türk Toplumunda Babalık Kavramı ve Baba-Bebek Bağlanmasında Hemşirelik
The Father Concept in Turkish Society and Nursing in the Attachment of Father and Baby
Mustafa KARAa, Şenay ÇETİNKAYAb
aHemşirelik AD, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
bHemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):200-10
doi: 10.5336/nurses.2018-62565
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Aile içerisinde anneye anlamsal roller düşerken, babaya toplumsal ya da geleneksel roller düşmektedir. Baba, Türk toplumunda maddi ihtiyaçları karşılayan kişi iken; anne ev işlerini, çocuk bakımını ve ailenin duygusal yaşamını düzenleyen kişidir. Babanın çocuklarına yaklaşımını çocuğun cinsiyeti, babanın yaptığı işten ve maaşından memnun olup olmaması, eğitim durumu ve eşlerinin çalışıp çalışmaması gibi birçok faktör etkilemektedir. Eskiden babanın görevi sadece maddi kaynak sağlayıp, disiplin uygulamak olarak algılanır iken, artık günümüzde bu görev çocuğun yaşantısına ve bakımına katılım olarak algılanmaya başlanmıştır. Babanın anneye desteği ve anne ile etkileşimi annenin gerginliğini azalttığı gibi, annenin rolünü benimsemesine de yardımcı olmaktadır. Baba, çocuğun kişiliğinin gelişiminde özdeşim modeli olmasından dolayı çocuğun kişiliğinin oturması konusunda önemli yer almaktadır. Baba-çocuk arasındaki iletişim ve bağlanmanın çocuğun ilerideki akademik ve sosyal hayatına, sosyal ve duygusal gelişimine etki ettiği görülmektedir. Birçok bebekte temel bağlanma anne ile olduğu kadar baba ile çocuk arasında da olabilmektedir. Çocuğun iyi bir iletişim ve bağlanmaya sahip olması için aile merkezli bakım da oldukça etkili bir bakım yöntemidir. Hemşire aile merkezli bakım konusunda aileye eğitim vermeli, ailenin eğitim konusunda yeterli olduğundan emin olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Baba kavramı; baba-bebek bağlantısı; hemşirelik
ABSTRACT
While the mother has semantic roles within the family, social or traditional roles are associated with the father. While the father is the person who covers the material needs within the Turkish society; mother is the person who organizes housework, childcare and the emotional life of the family. Many factors affect the father's approach to his children like the gender of the child, the satisfaction of his job and his salary, the educational status, and the working status. In the past, the duty of the father was perceived as providing only financial resource and applying discipline; however, nowadays, this duty is perceived as participation in child's life and caretaking. The father's support to the mother and the interaction between them help the mother to ease her tension and help her adopt her role. The father has an important place in the child's personality development because of the identity pattern of the father. It was observed that the communication and attachment between the father and the child influence the child's future academic life, social life, and social and emotional development. The basic attachment in many babies may occur between the mother as well as the father. Family-centered caretaking is also a very influential method to ensure that the child has a good communication and attachment. The nurse should provide education to the family about family-centered caretaking and should make sure that the family is competent in education.

Keywords: The father concept; father-baby attachment; nursing
REFERENCES:
 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yardımcı F. [Overview of child health]. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık, editörler. Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013. p.1-45.
 2. Başal HA, Kahraman PB, Derman MT, Kahraman Ö, Sümer H. [Roles of 5-6 Year Old Children Who Have Authoritative and Democratic Parents in the Playing House Game]. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014;3(2):384-409.
 3. Kılıç Ç. [Family education programs and examples from Turkey]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 2010;10(1):100-11.
 4. Güler D, Ulutak N. [The historical development of the concept of family and the family in the Turkish community]. Kurgu Dergisi. 1992;11:51-76.
 5. Telli AA, Özkan H. [Determination of fatherhood role perception of fathers with children aged 3-6 years and the affecting factors]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016;6(2):127-34.
 6. Potur DC. [Mother's role and ability-being mother]. Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013. p.67-85.
 7. Taşkın N. [Forgotten children's contributions to development: Fathers]. Eğitim Bir Sen. 2011;20:43-7.
 8. Dur Ş, Gözen D, Bilgin M. [Attitudes and behavior of nurses in state and private hospitals with respect to family-centered care]. The Journal of Current Pediatrics. 2016;14(1):1-9. [Crossref]
 9. Güleşen A, Yıldız D. [Investigation of maternal-infant attachment in the early postpartum period with evidence based practice]. TAF Prev Med Bull. 2013;12(2):177-82. [Crossref]
 10. Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Ways of being a father: how first-time fathers and public health nurses perceive men as fathers. Int J Nurs Stud. 2000;37(3):199-205. [Crossref]
 11. Aykanat B, Gözen D. [Family centered care approach in child health nursing]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(1): 683-95.
 12. Çetin İ. [Bab (baba)/Ata tradition in Turkish culture]. Milli Folklor. 2007;19(76):70-5.
 13. Zeybekoğlu Ö. [Comtemporary fatherhood and the family from the male perspectives]. MJH. 2013;3(2):297-328. [Crossref]
 14. Çakır Ö. [Exclusion of women from working life in Turkey]. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008;31:25-47.
 15. Şahin H, Demiriz S. [The investigation of the relationship between the perception of fatherhood role and the participation into family participation activities]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014;18(1):273-94.
 16. Seçer Z, Çeliköz N, Yaşa S. [Attitudes of fathers of children who attend preschool education institutions according to some personal characteristics towards fatherhood]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013;1:425-38.
 17. Kuzucu Y. [The changing role of fathers and its impact on child development]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2011;4(35): 79-91.
 18. Kandır A, Alpan Y. [The effects of parental behavior on the socio-emotional development in preschool]. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi. 2008;4(14):33-8.
 19. MacDonald KB. [Parent-Child Relationships and the Transmission of Culture].Social and Personality Development. 6 th ed. NewYork, London: Plenum Press; 1998. p.139-77.
 20. Pruett KD. Role of the father. Pediatrics. 1998;102(5 Suppl E):1253-61.
 21. Gauvain M, Munroe RL. Contributions of societal modernity to cognitive development: a comparison of four cultures. Child Dev. 2009;80(6):1628-42. [Crossref][PubMed]
 22. Erdoğan A. [The role of the father in psychosocial development of the child]. Yeni Symposium. 2004;42(4):147-53.
 23. Ünüvar P, Senemoğlu N. [Developing the quality of the time period fathers space for their children at 3-6 years old]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;27: 55-66.
 24. Özcebe H, Biçer BK, Çetin E, Yılmaz M, Zakirov F. [The role of fathers in child care and development in children aged 0-10 years]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2011;54 (2):70-8.
 25. Türkoğlu D, Akduman GG. [The analyze of the relationship between the perceptions of fatherhood role of the fathers who have children in preschool period and the social levels of children]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;8(38):223-40.
 26. Özensel E. [The role of the mother in the upbringing of the child in Turkish society: The case of Konya]. Değerler Eğitimi Dergisi. 2004;6(6):77-96.
 27. Keskin G, Çam O. [Adolescence and attachment process: review of the literature in terms of mental health]. Yeni Symposium Journal. 2009;47(2):52-9.
 28. Soysal AŞ, Bodur Ş, İşeri E, Şenol S. [Attachment process in infancy: a review]. J Clin Psy. 2005;8:88-99.
 29. Catano JW. Loving care: parents and families. Province of Nova Scotia. 2015;65.
 30. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. [Attachment Theory]. Kaplanand SynopsisofPsychiatry. 11th ed. New York, US: Walter Kluver Co; 2015. p.87-91.
 31. Morsünbül Ü, Çok F. [Attachment and related variables]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3(3):553-70. [Crossref]
 32. Williams A. Adolescents? relationships with parents. J Lang Soc Psychol. 2003;22(1):58-65. [Crossref]
 33. Özdemir Y, Koruklu N. [Parental attachment, school attachment and life satisfaction in early adolescence]. Elementary Education Online. 2013;12(3):836-48.
 34. Bretherton I. The origin of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology. 1992;28(5):759-75. [Crossref]
 35. Hamilton CE. Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence. Child Development. 2000;7:690-4. [Crossref]
 36. Sümer N, Güngör D. [Psychometric evaluation of adult attachment styles scales on Turkish sample and intercultural comparison]. Türk Psikolojisi Dergisi. 1999;14(43):71-106.
 37. Bowlby J. The origins of attachment theory. A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. 1st ed. London and New York: Taylor & Francis; 2005. p.22-43.
 38. Erözkan A. [Attachment styles and decision making strategies of university students]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;2(3):60-74.
 39. Çalışır M. [The relationship of adult attachment theory and affect regulation strategies to depression]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2009;1:240-55.
 40. Bowlby J. Seperation, Anxiety and Anger. Vol. II. Attachment and Loss. 1st ed. Australia: Random House; 1998. p.512.
 41. Tüzün O, Sayar K. [Attachment theory and psychopathology]. Düşünen Adam. 2006;19 (1):24-39.
 42. Güleç D, Kavlak O. [Father-infant attachment and role of nurse: review]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2015;7(1):63-8. [Crossref]
 43. Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. [Bonding process of the newborn and the parents]. STED. 2013;22(6):239-45.
 44. Öngider N. [Relationship between parents and preschool children]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2013;5(4):420-40. [Crossref]
 45. Güleç D, Kavlak O. [The study of reliability and validity of paternal-infant attachment scale in Turkish society]. International Journal of Human Sciences. 2013;10(2):170-81.
 46. Yılmaz SD. [Prenatal maternal-fetal attachment]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013;10(3):28-33.
 47. Çoban A, Saruhan A. [Nurse?s role in motherinfant interaction]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;21(2):89-96.
 48. Hofer MA. The psychobiology of early attachment. Clinical Neuroscience Research. 2005;4:295-300. [Crossref]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com