Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: DERLEME
Türk Toplumunda Babalık Kavramı ve Baba-Bebek Bağlanmasında Hemşirelik
The Father Concept in Turkish Society and Nursing in the Attachment of Father and Baby
Mustafa KARAa, Şenay ÇETİNKAYAb
aHemşirelik AD, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
bHemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):200-10
doi: 10.5336/nurses.2018-62565
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Aile içerisinde anneye anlamsal roller düşerken, babaya toplumsal ya da geleneksel roller düşmektedir. Baba, Türk toplumunda maddi ihtiyaçları karşılayan kişi iken; anne ev işlerini, çocuk bakımını ve ailenin duygusal yaşamını düzenleyen kişidir. Babanın çocuklarına yaklaşımını çocuğun cinsiyeti, babanın yaptığı işten ve maaşından memnun olup olmaması, eğitim durumu ve eşlerinin çalışıp çalışmaması gibi birçok faktör etkilemektedir. Eskiden babanın görevi sadece maddi kaynak sağlayıp, disiplin uygulamak olarak algılanır iken, artık günümüzde bu görev çocuğun yaşantısına ve bakımına katılım olarak algılanmaya başlanmıştır. Babanın anneye desteği ve anne ile etkileşimi annenin gerginliğini azalttığı gibi, annenin rolünü benimsemesine de yardımcı olmaktadır. Baba, çocuğun kişiliğinin gelişiminde özdeşim modeli olmasından dolayı çocuğun kişiliğinin oturması konusunda önemli yer almaktadır. Baba-çocuk arasındaki iletişim ve bağlanmanın çocuğun ilerideki akademik ve sosyal hayatına, sosyal ve duygusal gelişimine etki ettiği görülmektedir. Birçok bebekte temel bağlanma anne ile olduğu kadar baba ile çocuk arasında da olabilmektedir. Çocuğun iyi bir iletişim ve bağlanmaya sahip olması için aile merkezli bakım da oldukça etkili bir bakım yöntemidir. Hemşire aile merkezli bakım konusunda aileye eğitim vermeli, ailenin eğitim konusunda yeterli olduğundan emin olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Baba kavramı; baba-bebek bağlantısı; hemşirelik
ABSTRACT
While the mother has semantic roles within the family, social or traditional roles are associated with the father. While the father is the person who covers the material needs within the Turkish society; mother is the person who organizes housework, childcare and the emotional life of the family. Many factors affect the father's approach to his children like the gender of the child, the satisfaction of his job and his salary, the educational status, and the working status. In the past, the duty of the father was perceived as providing only financial resource and applying discipline; however, nowadays, this duty is perceived as participation in child's life and caretaking. The father's support to the mother and the interaction between them help the mother to ease her tension and help her adopt her role. The father has an important place in the child's personality development because of the identity pattern of the father. It was observed that the communication and attachment between the father and the child influence the child's future academic life, social life, and social and emotional development. The basic attachment in many babies may occur between the mother as well as the father. Family-centered caretaking is also a very influential method to ensure that the child has a good communication and attachment. The nurse should provide education to the family about family-centered caretaking and should make sure that the family is competent in education.

Keywords: The father concept; father-baby attachment; nursing
REFERANSLAR:
 1. Conk Z, Başbakkal Z, Yardımcı F. [Overview of child health]. Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık, editörler. Pediatri Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 2013. p.1-45.
 2. Başal HA, Kahraman PB, Derman MT, Kahraman Ö, Sümer H. [Roles of 5-6 Year Old Children Who Have Authoritative and Democratic Parents in the Playing House Game]. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014;3(2):384-409.
 3. Kılıç Ç. [Family education programs and examples from Turkey]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 2010;10(1):100-11.
 4. Güler D, Ulutak N. [The historical development of the concept of family and the family in the Turkish community]. Kurgu Dergisi. 1992;11:51-76.
 5. Telli AA, Özkan H. [Determination of fatherhood role perception of fathers with children aged 3-6 years and the affecting factors]. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016;6(2):127-34.
 6. Potur DC. [Mother's role and ability-being mother]. Hemşirelikte Kavram, Kuram ve Model Örnekleri. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi; 2013. p.67-85.
 7. Taşkın N. [Forgotten children's contributions to development: Fathers]. Eğitim Bir Sen. 2011;20:43-7.
 8. Dur Ş, Gözen D, Bilgin M. [Attitudes and behavior of nurses in state and private hospitals with respect to family-centered care]. The Journal of Current Pediatrics. 2016;14(1):1-9. [Crossref]
 9. Güleşen A, Yıldız D. [Investigation of maternal-infant attachment in the early postpartum period with evidence based practice]. TAF Prev Med Bull. 2013;12(2):177-82. [Crossref]
 10. Kaila-Behm A, Vehviläinen-Julkunen K. Ways of being a father: how first-time fathers and public health nurses perceive men as fathers. Int J Nurs Stud. 2000;37(3):199-205. [Crossref]
 11. Aykanat B, Gözen D. [Family centered care approach in child health nursing]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;3(1): 683-95.
 12. Çetin İ. [Bab (baba)/Ata tradition in Turkish culture]. Milli Folklor. 2007;19(76):70-5.
 13. Zeybekoğlu Ö. [Comtemporary fatherhood and the family from the male perspectives]. MJH. 2013;3(2):297-328. [Crossref]
 14. Çakır Ö. [Exclusion of women from working life in Turkey]. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2008;31:25-47.
 15. Şahin H, Demiriz S. [The investigation of the relationship between the perception of fatherhood role and the participation into family participation activities]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2014;18(1):273-94.
 16. Seçer Z, Çeliköz N, Yaşa S. [Attitudes of fathers of children who attend preschool education institutions according to some personal characteristics towards fatherhood]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013;1:425-38.
 17. Kuzucu Y. [The changing role of fathers and its impact on child development]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2011;4(35): 79-91.
 18. Kandır A, Alpan Y. [The effects of parental behavior on the socio-emotional development in preschool]. Aile ve Toplum Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi. 2008;4(14):33-8.
 19. MacDonald KB. [Parent-Child Relationships and the Transmission of Culture].Social and Personality Development. 6 th ed. NewYork, London: Plenum Press; 1998. p.139-77.
 20. Pruett KD. Role of the father. Pediatrics. 1998;102(5 Suppl E):1253-61.
 21. Gauvain M, Munroe RL. Contributions of societal modernity to cognitive development: a comparison of four cultures. Child Dev. 2009;80(6):1628-42. [Crossref][PubMed]
 22. Erdoğan A. [The role of the father in psychosocial development of the child]. Yeni Symposium. 2004;42(4):147-53.
 23. Ünüvar P, Senemoğlu N. [Developing the quality of the time period fathers space for their children at 3-6 years old]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010;27: 55-66.
 24. Özcebe H, Biçer BK, Çetin E, Yılmaz M, Zakirov F. [The role of fathers in child care and development in children aged 0-10 years]. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2011;54 (2):70-8.
 25. Türkoğlu D, Akduman GG. [The analyze of the relationship between the perceptions of fatherhood role of the fathers who have children in preschool period and the social levels of children]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;8(38):223-40.
 26. Özensel E. [The role of the mother in the upbringing of the child in Turkish society: The case of Konya]. Değerler Eğitimi Dergisi. 2004;6(6):77-96.
 27. Keskin G, Çam O. [Adolescence and attachment process: review of the literature in terms of mental health]. Yeni Symposium Journal. 2009;47(2):52-9.
 28. Soysal AŞ, Bodur Ş, İşeri E, Şenol S. [Attachment process in infancy: a review]. J Clin Psy. 2005;8:88-99.
 29. Catano JW. Loving care: parents and families. Province of Nova Scotia. 2015;65.
 30. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. [Attachment Theory]. Kaplanand SynopsisofPsychiatry. 11th ed. New York, US: Walter Kluver Co; 2015. p.87-91.
 31. Morsünbül Ü, Çok F. [Attachment and related variables]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2011;3(3):553-70. [Crossref]
 32. Williams A. Adolescents? relationships with parents. J Lang Soc Psychol. 2003;22(1):58-65. [Crossref]
 33. Özdemir Y, Koruklu N. [Parental attachment, school attachment and life satisfaction in early adolescence]. Elementary Education Online. 2013;12(3):836-48.
 34. Bretherton I. The origin of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology. 1992;28(5):759-75. [Crossref]
 35. Hamilton CE. Continuity and discontinuity of attachment from infancy through adolescence. Child Development. 2000;7:690-4. [Crossref]
 36. Sümer N, Güngör D. [Psychometric evaluation of adult attachment styles scales on Turkish sample and intercultural comparison]. Türk Psikolojisi Dergisi. 1999;14(43):71-106.
 37. Bowlby J. The origins of attachment theory. A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory. 1st ed. London and New York: Taylor & Francis; 2005. p.22-43.
 38. Erözkan A. [Attachment styles and decision making strategies of university students]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;2(3):60-74.
 39. Çalışır M. [The relationship of adult attachment theory and affect regulation strategies to depression]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2009;1:240-55.
 40. Bowlby J. Seperation, Anxiety and Anger. Vol. II. Attachment and Loss. 1st ed. Australia: Random House; 1998. p.512.
 41. Tüzün O, Sayar K. [Attachment theory and psychopathology]. Düşünen Adam. 2006;19 (1):24-39.
 42. Güleç D, Kavlak O. [Father-infant attachment and role of nurse: review]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2015;7(1):63-8. [Crossref]
 43. Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. [Bonding process of the newborn and the parents]. STED. 2013;22(6):239-45.
 44. Öngider N. [Relationship between parents and preschool children]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2013;5(4):420-40. [Crossref]
 45. Güleç D, Kavlak O. [The study of reliability and validity of paternal-infant attachment scale in Turkish society]. International Journal of Human Sciences. 2013;10(2):170-81.
 46. Yılmaz SD. [Prenatal maternal-fetal attachment]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013;10(3):28-33.
 47. Çoban A, Saruhan A. [Nurse?s role in motherinfant interaction]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;21(2):89-96.
 48. Hofer MA. The psychobiology of early attachment. Clinical Neuroscience Research. 2005;4:295-300. [Crossref]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014