Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: REVIEW
Türkiye'de Hemşirelik Alanında Astımlı Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Analysis of Postgraduate Thesis About Asthmatic Children in Nursing Field in Turkey
Erdal AKDENİZa, Selma ÖNCELb
aHemşirelik Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırşehir, TÜRKİYE
bHalk Sağlığı Hemşireliği AD, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):176-89
doi: 10.5336/nurses.2018-61506
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Bu sistematik çalışmada, çocuklarda astım konusunda hemşireler tarafından yapılan lisansüstü çalışmaların incelenerek konu alanlarını ve özelliklerini belirlemek ve hemşirelerin uygulamada kullanabileceği sonuçları ortaya çıkararak bu alanda yapılacak yeni araştırmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. Sistematik analiz/derleme olan bu araştırmada, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanı kullanılarak çocuklarda astım ile ilgili tüm tezler 15 Aralık 2017-15 Ocak 2018 tarihleri arasında taranmıştır. Tarama yapılan veri tabanında 332 teze ulaşılmıştır. Dâhil etme ve dışlama kriterlerine göre çalışmalar değerlendirilmiş ve kriterlere uyan sekiz tez çalışmaya alınmıştır. Tezlerin yarısı yüksek lisans tezi olup, bu çalışmaların daha çok tanımlayıcı ve ilişki arayıcı (%75); doktora tezlerinin ise deneysel ve yarı deneysel (%100) çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Örneklem sayısı genelde 50-200 arasındadır. Çocuklarda astım en çok Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarında çalışılmıştır. İki çalışmada astımlı çocukların ebeveynleri, üç çalışmada ise astımlı çocuklar örnekleme alınmıştır. Müdahale çalışmalarında eğitimin; hastalık hakkında bilgi, yaşam kalitesi, hastalıkla başa çıkma, hastalık seyri ve öz etkililiğin artmasında; hastaneye başvurma ve günlük yaşam aktiviteleri kısıtlamalarının azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Astımlı çocuğun/ebeveynlerinin eğitilmesi ile hastalık hakkında bilgi, başa çıkma, öz yeterlilik artar iken, hastaneye yapılan başvuru sayısı azalmıştır. Astımlı çocuğun zamanının büyük bir kısmını okulda geçirmesi nedeni ile öğretmenlere ve diğer okul çalışanlarına astımda hastalık yönetimi konusunda periyodik olarak sağlık profesyonelleri tarafından eğitimler verilmeli ve tüm okullarda okul sağlığı hemşiresinin bulunması zorunlu hâle getirilmelidir. Yine çocukların astım yönetiminde okul personeline verilecek eğitimlerin etkilerini inceleyen araştırmaların yapılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Astım; çocuk; hemşirelik
ABSTRACT
In this systematic review, it was aimed to determine the subject areas and characteristics of the asthma studies done by nurses in children, to identify the subject areas and their characteristics, to reveal the results that the nurses could use in practice and to guide the new researches to be done in this area. In the systematic analysis/review study; database of Presidency of Higher Education Council, National Thesis Center was used and all the thesis studies about asthma among children were scanned between 15 December 2017-15 January 2018. 322 theses were obtained in the database. Studies were evaluated according to inclusion and exclusion criteria and eight thesis studies which are compatible with the criterion were included. It was determined that half of the theses are postgraduate these which are rather descriptive and relational (75%), and doctorate these were experimental and semi-experimental (100%). Number of samples is generally between 50-200. Asthma among children was mostly analyzed in Children Health and Public Health Nursing fields. In two studies parents of asthmatic children, in three studies asthmatic children themselves were included in the sampling. In the intervention studies, education were found to be effective in increasing knowledge about the disease, life quality, coping with disease, the course of disease, self efficacy and also to be effective in decreasing hospital admission and limitation in daily living activities. With education the parents of the child, diagnosed with asthma, the number of being hospitalized decreases as getting informed about the illness, the means of how to cope with it, and self-efficacy increases. Since the asthmatic children spend most of their time at school, health professionals should periodically give trainings to teachers and other personnel at school about the management of disease and it must be compulsory to keep school health nurse in service at every school. It is also helpful to conduct researches which examines the effects of the trainings to be given to school personnel on the asthma management of children.

Keywords: Asthma; child; nursing
REFERENCES:
 1. Kara M. [Asthma and care]. Durna Z, editör. Kronik Hastalıklar ve Bakım. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2012. p.65-73.
 2. Karaağaç G, Çelik N, Başlılar S, Yılmaz T. [Response differences of asthma to direct and indirect stimulant]. Toraks Dergisi. 2003;4(2): 161-7.
 3. Illi S, von Mutius E, Lau S, Niggemann B, Grüber C, Wahn U; Multicentre Allergy Study (MAS) group. Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: a birth cohort study. Lancet. 2006;368(9537): 763-70. [Crossref]
 4. Akpınar S, Canbakan S, Mungan D, Başer Y, Akpınar E. [Storage mite sensitivity and related factors in asthmatic patients]. Tuberk Toraks. 2015;63(4):226-34. [Crossref][PubMed]
 5. Özşeker Z. [The management of asthma attack]. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2015;3(2):262-6. [Crossref]
 6. Mallol J, Crane J, von Mutius E, Odhiambo J, Keil U, Stewart A; ISAAC Phase Three Study Group. The International study of asthma and allergies in childhood (ISAAC) phase three: a global synthesis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41(2):73-85. [Crossref][PubMed]
 7. Akcay A, Tamay Z, Dağdeviren E, Zencir M, Ones U, Güler N. [The prevalences of allergic diseases symptoms among 6-7 yr-old school children in Denizli]. Ege Journal of Medicine. 2007;46(3):145-50.
 8. Cetemen A, Yenigün A. [Prevalences of asthma and allergic diseases in primary school children in Aydin]. Asthma Allergy Immunol. 2012;10(2):84-92.
 9. Topal E, Kaplan F, Türker K, Kutlutürk K, Gözükara Bağ H. [The prevalence of allergic diseases and associated risk factors in the 67 age children who are living in Malatya, Turkey]. Asthma Allergy Immunol. 2018;15(3): 129-34.
 10. Bozkurt N, Bozkurt Aİ. [Relationship between symptom control and life quality in asthma]. Dicle Medical Journal. 2015;42(2):208-13. [Crossref]
 11. Topan A, Alkan I, Kuzlu Ayyıldız T, Bayram D. [Efficiency of training given to the families of children with asthma]. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics. 2016;2(1):100-8.
 12. Gandhi P, Kenzik K, Thompson L, DeWalt DA, Revicki DA, Shenkman EA, et al. Exploring factors influencing asthma control and asthma-spesific health-related quality of life among children. Respir Res. 2013;14:26. [Crossref][PubMed][PMC]
 13. Toyran M, Kocabaş CN. [School and the allergic child]. Turkish J Pediatr Dis. 2014;8(4): 223-8.
 14. Yüzer S, Polat S. [Nursing management in asthmatic children]. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics. 2015;1(3):36-9.
 15. Genç Özkan Ç, Kara Kaşıkçı M. [Metered dose inhaler using and the role of the nurse in managing of the patient training process]. Journal of Health Science and Profession (HSP). 2015;2(3):355-62. [Crossref]
 16. Ones U, Akcay A, Tamay Z, Guler N, Dogru M. Asthma knowledge level of primary school teachers in Istanbul, Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2006; 24(1):9-15.
 17. Şahin N, Aslan F. [Teacher?s opinion related to students with chronic illness]. GÜSBD. 2017; 6(3):35-40.
 18. Tzeng YF, Chiang BL, Chen YH, Gau BS. Health literacy in children with asthma: a systematic review. Pediatr Neonatol. 2018;59(5): 429-38. [Crossref][PubMed]
 19. Collura-Burke C, Speller-Brown B, Smith L, Nelson M, Schmidt H. Asthma education and its effect on quality of life. J Allergy Clin Immunol. 2003;111(2):176. [Crossref]
 20. Iio M, Hamaguchi M, Narita M, Takenaka K, Ohya Y. Tailored education to increase selfefficacy for caregivers of children with asthma: a randomized controlled trial. Comput Inform Nurs. 2017;35(1):36-44. [Crossref][PubMed]
 21. Gümüştakım R, Aksoy H. Control of asthma in primary care: a cross sectional study. Family Practice and Palliative Care. 2016;1(2):537.
 22. Martínez-Moragón E, Palop M, de Diego A, Serra J, Pellicer C, Casán P, et al. Factors affecting quality of life of asthma patients in Spain: the importance of patient education. Allergol Immunopathol (Madr). 2014;42(5):476-84. [Crossref][PubMed]
 23. Başer S, Evyapan Fişekçi F, Özkurt S. [Prevalence of occupational asthma and early bronchial airflow impairment among hairdressers in Denizli]. Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2007;8(1):14-8.
 24. Balcı S, Bozkurt Aİ. [The evaluation of asthmatic patients working in a textile factory]. Türk Toraks Dergisi. 2012;13:23-7. [Crossref]
 25. Christensen BH, Hougaard KS, Larsen AD, Skadhauge L, Thulstrup AM, Hansen KS, et al. Occupational exposure during pregnancy and asthma in the children: a prospective cohort-study. Reprod Toxicol. 2011;2(32):164-5. [Crossref]
 26. Zock JP, Vizcaya D, Le Moual N. Update on asthma and cleaners. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010;10(2):114-20. [Crossref][PubMed][PMC]
 27. Gotzev S, Lipszyc JC, Connor D, Tarlo SM. Trends in occupations and work sectors among patients with work-related asthma at a Canadian tertiary care clinic. Chest. 2016;150 (4):811-8. [Crossref][PubMed]
 28. McHugh MK, Symanski E, Pompeii LA, Delclos GL. Prevalence of asthma by industry and occupation in the US working population. Am J Ind Med. 2010;53(5):463-75. [Crossref][PubMed]
 29. Bruzzese JM, Unikel LH, Evans D, Bornstein L, Surrence K, Mellins RB. Asthma knowledge and asthma management behavior in urban elementary school teachers. J Asthma. 2010;47(2):185-91. [Crossref][PubMed][PMC]
 30. Witusik A, Mokros Ł, Pietras T. Knowledge on bronchial asthma among teachers and educators-preliminary results of a pilot study. Pol Merkur Lekarski. 2017;42(247):26-9.
 31. Juliá-Benito JC, Escarrer-Jaume M, GuerraPérez MT, Contreras-Porta J, Tauler-Toro E, Madroñero-Tentor A, et al. Knowledge of asthma and anaphylaxis among teachers in Spanish schools. Allergol Immunopathol (Madr). 2017;45(4):369-74. [Crossref][PubMed]
 32. Lucas T, Anderson MA, Hill PD. What level of knowledge do elementary school teachers possess concerning the care of children with asthma? A pilot study. J Pediatr Nurs. 2012;27(5):523-7. [Crossref][PubMed]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com