Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: DERLEME
Türkiye'de Hemşirelik Alanında Astımlı Çocuklarla İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Analysis of Postgraduate Thesis About Asthmatic Children in Nursing Field in Turkey
Erdal AKDENİZa, Selma ÖNCELb
aHemşirelik Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırşehir, TÜRKİYE
bHalk Sağlığı Hemşireliği AD, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Antalya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(2):176-89
doi: 10.5336/nurses.2018-61506
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Bu sistematik çalışmada, çocuklarda astım konusunda hemşireler tarafından yapılan lisansüstü çalışmaların incelenerek konu alanlarını ve özelliklerini belirlemek ve hemşirelerin uygulamada kullanabileceği sonuçları ortaya çıkararak bu alanda yapılacak yeni araştırmalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. Sistematik analiz/derleme olan bu araştırmada, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanı kullanılarak çocuklarda astım ile ilgili tüm tezler 15 Aralık 2017-15 Ocak 2018 tarihleri arasında taranmıştır. Tarama yapılan veri tabanında 332 teze ulaşılmıştır. Dâhil etme ve dışlama kriterlerine göre çalışmalar değerlendirilmiş ve kriterlere uyan sekiz tez çalışmaya alınmıştır. Tezlerin yarısı yüksek lisans tezi olup, bu çalışmaların daha çok tanımlayıcı ve ilişki arayıcı (%75); doktora tezlerinin ise deneysel ve yarı deneysel (%100) çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Örneklem sayısı genelde 50-200 arasındadır. Çocuklarda astım en çok Çocuk Sağlığı ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanlarında çalışılmıştır. İki çalışmada astımlı çocukların ebeveynleri, üç çalışmada ise astımlı çocuklar örnekleme alınmıştır. Müdahale çalışmalarında eğitimin; hastalık hakkında bilgi, yaşam kalitesi, hastalıkla başa çıkma, hastalık seyri ve öz etkililiğin artmasında; hastaneye başvurma ve günlük yaşam aktiviteleri kısıtlamalarının azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Astımlı çocuğun/ebeveynlerinin eğitilmesi ile hastalık hakkında bilgi, başa çıkma, öz yeterlilik artar iken, hastaneye yapılan başvuru sayısı azalmıştır. Astımlı çocuğun zamanının büyük bir kısmını okulda geçirmesi nedeni ile öğretmenlere ve diğer okul çalışanlarına astımda hastalık yönetimi konusunda periyodik olarak sağlık profesyonelleri tarafından eğitimler verilmeli ve tüm okullarda okul sağlığı hemşiresinin bulunması zorunlu hâle getirilmelidir. Yine çocukların astım yönetiminde okul personeline verilecek eğitimlerin etkilerini inceleyen araştırmaların yapılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Astım; çocuk; hemşirelik
ABSTRACT
In this systematic review, it was aimed to determine the subject areas and characteristics of the asthma studies done by nurses in children, to identify the subject areas and their characteristics, to reveal the results that the nurses could use in practice and to guide the new researches to be done in this area. In the systematic analysis/review study; database of Presidency of Higher Education Council, National Thesis Center was used and all the thesis studies about asthma among children were scanned between 15 December 2017-15 January 2018. 322 theses were obtained in the database. Studies were evaluated according to inclusion and exclusion criteria and eight thesis studies which are compatible with the criterion were included. It was determined that half of the theses are postgraduate these which are rather descriptive and relational (75%), and doctorate these were experimental and semi-experimental (100%). Number of samples is generally between 50-200. Asthma among children was mostly analyzed in Children Health and Public Health Nursing fields. In two studies parents of asthmatic children, in three studies asthmatic children themselves were included in the sampling. In the intervention studies, education were found to be effective in increasing knowledge about the disease, life quality, coping with disease, the course of disease, self efficacy and also to be effective in decreasing hospital admission and limitation in daily living activities. With education the parents of the child, diagnosed with asthma, the number of being hospitalized decreases as getting informed about the illness, the means of how to cope with it, and self-efficacy increases. Since the asthmatic children spend most of their time at school, health professionals should periodically give trainings to teachers and other personnel at school about the management of disease and it must be compulsory to keep school health nurse in service at every school. It is also helpful to conduct researches which examines the effects of the trainings to be given to school personnel on the asthma management of children.

Keywords: Asthma; child; nursing
REFERANSLAR:
 1. Kara M. [Asthma and care]. Durna Z, editör. Kronik Hastalıklar ve Bakım. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2012. p.65-73.
 2. Karaağaç G, Çelik N, Başlılar S, Yılmaz T. [Response differences of asthma to direct and indirect stimulant]. Toraks Dergisi. 2003;4(2): 161-7.
 3. Illi S, von Mutius E, Lau S, Niggemann B, Grüber C, Wahn U; Multicentre Allergy Study (MAS) group. Perennial allergen sensitisation early in life and chronic asthma in children: a birth cohort study. Lancet. 2006;368(9537): 763-70. [Crossref]
 4. Akpınar S, Canbakan S, Mungan D, Başer Y, Akpınar E. [Storage mite sensitivity and related factors in asthmatic patients]. Tuberk Toraks. 2015;63(4):226-34. [Crossref][PubMed]
 5. Özşeker Z. [The management of asthma attack]. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi. 2015;3(2):262-6. [Crossref]
 6. Mallol J, Crane J, von Mutius E, Odhiambo J, Keil U, Stewart A; ISAAC Phase Three Study Group. The International study of asthma and allergies in childhood (ISAAC) phase three: a global synthesis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41(2):73-85. [Crossref][PubMed]
 7. Akcay A, Tamay Z, Dağdeviren E, Zencir M, Ones U, Güler N. [The prevalences of allergic diseases symptoms among 6-7 yr-old school children in Denizli]. Ege Journal of Medicine. 2007;46(3):145-50.
 8. Cetemen A, Yenigün A. [Prevalences of asthma and allergic diseases in primary school children in Aydin]. Asthma Allergy Immunol. 2012;10(2):84-92.
 9. Topal E, Kaplan F, Türker K, Kutlutürk K, Gözükara Bağ H. [The prevalence of allergic diseases and associated risk factors in the 67 age children who are living in Malatya, Turkey]. Asthma Allergy Immunol. 2018;15(3): 129-34.
 10. Bozkurt N, Bozkurt Aİ. [Relationship between symptom control and life quality in asthma]. Dicle Medical Journal. 2015;42(2):208-13. [Crossref]
 11. Topan A, Alkan I, Kuzlu Ayyıldız T, Bayram D. [Efficiency of training given to the families of children with asthma]. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics. 2016;2(1):100-8.
 12. Gandhi P, Kenzik K, Thompson L, DeWalt DA, Revicki DA, Shenkman EA, et al. Exploring factors influencing asthma control and asthma-spesific health-related quality of life among children. Respir Res. 2013;14:26. [Crossref][PubMed][PMC]
 13. Toyran M, Kocabaş CN. [School and the allergic child]. Turkish J Pediatr Dis. 2014;8(4): 223-8.
 14. Yüzer S, Polat S. [Nursing management in asthmatic children]. Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics. 2015;1(3):36-9.
 15. Genç Özkan Ç, Kara Kaşıkçı M. [Metered dose inhaler using and the role of the nurse in managing of the patient training process]. Journal of Health Science and Profession (HSP). 2015;2(3):355-62. [Crossref]
 16. Ones U, Akcay A, Tamay Z, Guler N, Dogru M. Asthma knowledge level of primary school teachers in Istanbul, Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2006; 24(1):9-15.
 17. Şahin N, Aslan F. [Teacher?s opinion related to students with chronic illness]. GÜSBD. 2017; 6(3):35-40.
 18. Tzeng YF, Chiang BL, Chen YH, Gau BS. Health literacy in children with asthma: a systematic review. Pediatr Neonatol. 2018;59(5): 429-38. [Crossref][PubMed]
 19. Collura-Burke C, Speller-Brown B, Smith L, Nelson M, Schmidt H. Asthma education and its effect on quality of life. J Allergy Clin Immunol. 2003;111(2):176. [Crossref]
 20. Iio M, Hamaguchi M, Narita M, Takenaka K, Ohya Y. Tailored education to increase selfefficacy for caregivers of children with asthma: a randomized controlled trial. Comput Inform Nurs. 2017;35(1):36-44. [Crossref][PubMed]
 21. Gümüştakım R, Aksoy H. Control of asthma in primary care: a cross sectional study. Family Practice and Palliative Care. 2016;1(2):537.
 22. Martínez-Moragón E, Palop M, de Diego A, Serra J, Pellicer C, Casán P, et al. Factors affecting quality of life of asthma patients in Spain: the importance of patient education. Allergol Immunopathol (Madr). 2014;42(5):476-84. [Crossref][PubMed]
 23. Başer S, Evyapan Fişekçi F, Özkurt S. [Prevalence of occupational asthma and early bronchial airflow impairment among hairdressers in Denizli]. Turkiye Klinikleri Arch Lung. 2007;8(1):14-8.
 24. Balcı S, Bozkurt Aİ. [The evaluation of asthmatic patients working in a textile factory]. Türk Toraks Dergisi. 2012;13:23-7. [Crossref]
 25. Christensen BH, Hougaard KS, Larsen AD, Skadhauge L, Thulstrup AM, Hansen KS, et al. Occupational exposure during pregnancy and asthma in the children: a prospective cohort-study. Reprod Toxicol. 2011;2(32):164-5. [Crossref]
 26. Zock JP, Vizcaya D, Le Moual N. Update on asthma and cleaners. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2010;10(2):114-20. [Crossref][PubMed][PMC]
 27. Gotzev S, Lipszyc JC, Connor D, Tarlo SM. Trends in occupations and work sectors among patients with work-related asthma at a Canadian tertiary care clinic. Chest. 2016;150 (4):811-8. [Crossref][PubMed]
 28. McHugh MK, Symanski E, Pompeii LA, Delclos GL. Prevalence of asthma by industry and occupation in the US working population. Am J Ind Med. 2010;53(5):463-75. [Crossref][PubMed]
 29. Bruzzese JM, Unikel LH, Evans D, Bornstein L, Surrence K, Mellins RB. Asthma knowledge and asthma management behavior in urban elementary school teachers. J Asthma. 2010;47(2):185-91. [Crossref][PubMed][PMC]
 30. Witusik A, Mokros Ł, Pietras T. Knowledge on bronchial asthma among teachers and educators-preliminary results of a pilot study. Pol Merkur Lekarski. 2017;42(247):26-9.
 31. Juliá-Benito JC, Escarrer-Jaume M, GuerraPérez MT, Contreras-Porta J, Tauler-Toro E, Madroñero-Tentor A, et al. Knowledge of asthma and anaphylaxis among teachers in Spanish schools. Allergol Immunopathol (Madr). 2017;45(4):369-74. [Crossref][PubMed]
 32. Lucas T, Anderson MA, Hill PD. What level of knowledge do elementary school teachers possess concerning the care of children with asthma? A pilot study. J Pediatr Nurs. 2012;27(5):523-7. [Crossref][PubMed]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014