Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Bir Kamu Hastanesinde Örgütsel İklimin İş Doyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Examination of the Impact of Organizational Climate on Job Satisfaction in a Public Hospital
Suat PEKERa, Kadriye SÖNMEZb, Timuçin AKTANc, İbrahim Halil CANKULa
aİstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
bİstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
cNuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Kayseri, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(2):291-303
doi: 10.5336/healthsci.2020-76047
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Çalışmanın amacı, sağlık sektöründeki çalışanların örgüt iklimi algılarını ve iş doyum düzeylerini belirlemek, iş doyumlarının örgüt iklimi algılarından etkilenip etkilenmediğini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21.0 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın ana ve alt hipotezlerinin testine geçmeden önce kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach alfa ile test edilmiştir. Bulgular: Regresyon analizi sonuçlarına göre iş doyumunun %31,2'sinin örgüt ikliminin alt faktörü olan ödül faktörü tarafından açıklandığı görülmüştür. Bu durumda örgüt ikliminin iş doyumu üzerine etkisi olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca diğer istatistiki sonuçlar incelendiğinde, cinsiyetin örgüt iklimi algısı, bu algının alt boyutlarını oluşturan ödül ve bağlılık üzerinde anlamlı etkisi olduğu ve kurumdaki görev değişkeni açısından incelendiğinde ise doktorların; hemşire, tekniker, sekreter ve diyetisyenlere göre çalıştıkları örgütü ve elde ettikleri ödülleri daha olumlu algıladıkları, diyetisyenlerin ise hemşire, tekniker ve sağlık memuruna göre genel örgüt iklimini ve örgütten elde ettikleri ödülleri daha olumsuz algıladıkları görülmüştür. Sonuç: Çalışmada; sağlık kurumu içerisindeki ödül sistemlerinin iş doyumunu artıracak biçimde belirlenmesinin, özellikle örgüt iklimine yönelik olumsuz algıları bakımından bir risk grubu teşkil edebilecek meslek grubunda çalışanların iş doyumlarını artırmak için kurum içindeki ödül sisteminin yeniden düzenlenmesinin ve kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılmasının çalışanlarının iş doyumunu artırabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt iklimi; iş doyumu; sağlık kurumları
ABSTRACT
Objective: The aim of this study; is to determine the organizational climate perceptions and job satisfaction levels of the employees in the health sector and to examine whether the job satisfaction is affected by the organizational climate perceptions. Material and Methods: The study was conducted on health personnel in a public hospital. Minnesota Job Satisfaction Scale and Organizational Climate Scale were used as data collection tools. The data obtained were analyzed with SPSS 21.0 program. The reliability of the scales was tested with Cronbach's alpha before the test of the main and sub-hypotheses of the study. Results: According to the results of the regression analysis, 31.2% of the job satisfaction was explained by the reward factor which is the sub-factor of the organizational climate. In this case, it is accepted that the organizational climate has an effect on job satisfaction. In addition, when the other statistical results are analyzed, it is seen that gender has a significant effect on the perception of organizational climate, Reward and Commitment which constitutes the sub-dimensions of this perception, and when it is examined in terms of the task variable in the institution, the doctors perceive the organization they work and the rewards they obtain more favorably than the nurses, technicians, secretaries and dietitians, dieticians perceived the general organizational climate and the rewards they received from the organization more negatively than nurses, technicians and health officers. Conclusion: In the study; It has been evaluated that determining the reward systems within the health institution in a way to increase job satisfaction, reorganizing the reward system within the institution and increasing positive job satisfaction among female employees can increase the job satisfaction of the employee

Keywords: Organizational climate; job satisfaction; health institutions
REFERANSLAR:
 1. Lu H, Zhao Y, While A. Job satisfaction among hospital nurses: A literature review. Int J Nurs Stud. 2019;94:21-31. [Crossref] [PubMed] 
 2. Gök S. Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma. [A study on the influence of organizational climate on motivation of employees]. International Journal of Human Sciences. 2009;6(2):588-605. [Link] 
 3. Koruklu N, Feyzioğlu B, Kiremit H, Aladağ E. [Examining teachers job satisfaction level according to some variables]. Mehmet Akif University Faculty of Education Journal. 2013;13(25):119-37. [Link] 
 4. Doğan H, Üngüren E. Örgüt iklimi ve iş tatmini ilişkisi: hemşirelere yönelik karşılaştırmalı bir analiz çalışması. [Relationship between organizational climate and job satisfaction: a comparative study for perceptions of nurses]. International Journal of Economic and Administrative Studies. 2012;4(8):28-45. [Link] 
 5. Akşit Aşık N. Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. [A conceptual evaluation of individual and organizational factors affecting employees' and results of job satisfaction]. Türk İdare Dergisi. 2010;467:31-51. [Link] 
 6. Mushtaq K, Ahmed MA, Warraich SU. A study on job satisfaction, motivation and organizational citizenship behavior. International Journal of Management Sciences and Business Research. 2014;3(11):1-12. [Link] 
 7. Varışlı N. Örgüt ikliminin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkileri. [The effects of business atmosphere on organizational commitment and job satisfaction]. International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies). 2019;5(1):114-23. [Crossref] 
 8. Rahimić Z. Influence of organizational climate on job satisfaction in bosnia and herzegovina companies. International Business Research. 2013;6(3):129-39. [Crossref] 
 9. Okoli IE. Organizational climate and job satisfaction among academic staff: experience from selected private universities in southeast Nigeria. International Journal of Research in Business Studies and Management. 2018;5(12):36-48. [Link] 
 10. Karahan A, Yılmaz H. Örgütsel öğrenme, personel güçlendirme ve takım performansı arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi: sağlık sektöründe bir araştırma. [Analysis of relations between organizational learning, personal empowerment and team performance: a study in the medical sector]. Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute. 2011;14(25):136-56. [Link] 
 11. Tutar H, Altınöz M. Örgütsel iklimin işgören performansı üzerine etkisi: ostim imalât işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. [The effect of organizational climate on employee performance: a research on employees of ostim manufacturing firms]. Ankara University SBF Dergisi. 2010;65(2):196-218. [Crossref] 
 12. Yıldız S, Savcı G, Kapu H. Motive edici faktörlerin çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi. [The effect of motivating factors on employees' job performance and ıntention to quit]. Celal Bayar University İ.İ.B.F. Management and Economy. 2014;21(1):233-49. [Crossref] 
 13. Kvist T, Mäntynen R, Partanen P, Turunen H, Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. The job satisfaction of finnish nursing staff: the development of a job satisfaction scale and survey results. Nurs Res Pract. 2012;2012:210509. Epub 2012 Oct 23. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Tengilimoğlu D, Yiğit A. Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemeye yönelik bir alan çalışması. [Determining the effects of leadership behaviors on the job satisfaction of personnel in hospitals: a field study]. Hacettepe Health Administration Journal. 2005;8(3):374-400. [Link] 
 15. Ahmed N, Rasheed A, Jehanzeb K. An exploration of predictors of organizational citizenship behaviour and its significant link to employee engagement. International Journal of Business, Humanities and Technology. 2012;2(4):99-106. [Link] 
 16. Çekmecelioğlu HG. Örgüt ikliminin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: bir araştırma. [The effect of organizational climate on job satisfaction and intention to quit: a research]. CU Journal of Economics and Administrative Sciences. 2005;6(2):23-39. [Link] 
 17. Eren SS, Hayatoğlu Ö. Etik iklimin satış elemanlarının iş tutumlarına ve iş performanslarına etkisi: ilaç sektöründe bir uygulama. [The effect of ethical climate on salesperson's job attitudes, and job performance: an application in pharmaceutical sector]. ZKU Journal of Social Sciences. 2011;7(14):109-28. [Link] 
 18. Weiss DJ, Dawis RV, England GW, Lofquist LH. Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire: Minnesota studies in vocational rehabilitation, minneapolis: industrial relations, Center University of Minnesota. 1967. [Crossref] 
 19. Özşaker E, Daştı D, Kurcan Ç, Özdemir N, Yavuz van GM. Cerrahi Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler, [The Job Satisfactions of Surgical Nurses and The Affective Factors] Online Turkish Journal of Health Sciences. 2020;5(1):81-92. e-ISSN: 2459-1467. [Crossref] 
 20. Litwin GH, Stringer RA. Motivation and organizational climate. Boston, MA: Harvard University Press; 1968. [Link] 
 21. Yılmaz K, Altınkurt Y. Örgütsel iklim ölçeğinin türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Adaptation of organizational climate scale to Turkish: validity and reliability study]. Trakya University Faculty of Education Journal. 2013;3(1):1-11. [Link] 
 22. Çekmecelioğlu HG. Algılanan örgüt ikliminin çalışanların iş tatmini, duygusal bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Investigation of the effects of perceived organizational climate on employee job satisfaction, emotional commitment and organizational citizenship behaviors]. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2011;22(68):29-47. [Link] 
 23. Jyoti J. Impact of organizational climate on job satisfaction, job commitment and ıntention to leave: an empirical model. Journal o f Business Theory and Practice. 2013;1(1):66-82. [Crossref] 
 24. Tsai CL. The organizational climate and employees' job satisfaction in the terminal operation context of kaohsiung port. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 2014;30(3):373-92. [Crossref] 
 25. Seyyedmoharrami I, Dehaghi BF, Abbaspour S, Zandi A, Tatari M, Teimori G, et al. The relationship between organizational climate, organizational commitment and job burnout: case study among employees of the university of medical sciences. The Open Public Health Journal. 2019;12:94-100. [Crossref] 
 26. Ak M. Aile sağlığı merkezlerinde örgütsel iklim üzerine ampirik bir araştırma. [An empirical research on organizational climate in family health centers]. Third Sector Social Economy. 2018;53(3):1235-57. [Link] 
 27. Adıgüzel O, Batur Z, Erdoğan A, Sönmez Özkan D. Sağlık sektöründe örgüt iklimi ve iş tatmini arasındaki ilişki. [In the health sector relationship between organizational climate and job satisfaction]. International Conference in Economics. 2014;3(5):1-20. [Link] 
 28. Gün İ, Söyük S. Sağlık kuruluşlarında örgüt iklimi ve örgütsel güven arasındaki ilişki. [The relationship between organizational climate and organizational trust in healthcare institutions]. ACU Health Bil Magazine. 2017;8(1):40-8. [Link] 
 29. Vijayalakshmi C, Benita SM, Siranjeeevi MSS. A study on impact of organizational climate on job satisfaction in recruitment firm-Chennai. IJARIIE. 2017;3(4):3351-8. [Link] 
 30. Kamaşak R, Bulutlar F. The impact of communication climate and job satisfaction in employees' external prestige perceptions. Celal Bayar Unv. İ.İ.B.F. Management and Economy. 2008;15(2):133-44. [Link] 
 31. Özdemir L, Erdem H, Kalkın G. Kamu çalışanlarının güvenlik iklimi algılarının iş tatmini ve iş performansı üzerine etkisi. [The impact of public workers' safety climate perception on their job performance and job satisfaction]. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 2016;7(15):59-69. [Crossref] 
 32. Fettahlıoğlu ÖO, Yaşan D. Örgütsel iklimin iş doyumuna etkisine yönelik zihinsel engelliler öğretmenleri üzerine alan çalışması. [Study on teachers of mentally disabledabout the impact of job satisfaction on organizational climate]. IDEA Studies International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies. 2017;3(2):100-14. [Crossref] 
 33. Choudhary N, Kumar R, PJ Philip. Links between organisational citizenship behaviour, organisational justice and job behaviours at the workplace. LBS Journal of Management and Research. 2013;11(2):3-11. [Crossref] 
 34. Wang YD, Hsieh HH. Toward a better understanding of the link between ethical climate and job satisfaction: a multilevel analysis. Journal of Business Ethics. 2012;105(4):535-45. [Crossref] 
 35. Danish RQ, Draz U, Ali HY. Impact of organizational climate on job satisfaction and organizational commitment in education sector of Pakistan. American Journal of Mobile Systems, Applications and Services. 2015;1(2):102-9. [Link] 
 36. Rai R, Role of organisational climate on employee job satisfaction: a critical study on Indian it industries. Asian Journal of Business and Economics. 2014;4(4):1-14. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014