Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Şiddet Üzerindeki Rolü: Tanımlayıcı Çalışma
The Role of Dark Triad Personality Features on Violence: Descriptive Study
Burcu TÜRKa , Nurcan HAMZAOĞLUb , Gülçin ŞENYUVAa
aHaliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(2):124-33
doi: 10.5336/forensic.2023-96195
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: Şiddete yönelik tutumun şiddet davranışının nedenlerinden birisi olarak görülmesi söz konusu olup agresiflik, antisosyallik, dürtüsellik, manipülasyon vb. gibi birtakım davranışlarla kendini gösteren karanlık üçlü kişilik özelliklerinin de şiddete yönelik tutumlara etki ettiği düşünülmektedir. Buradan hareketle şiddeti önleme çalışmalarına katkı sağlaması açısından önem arz edeceği düşünülen çalışmanın amacı, karanlık üçlü kişilik özelliklerinin şiddete yönelik tutum üzerindeki rolünü incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve Kısaltılmış Karanlık Üçlü Ölçeği (KKÜÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya 340 kişi katılmıştır. Uygulama formları çevrim içi ortamda katılımcılara uygulanmıştır. Verilerin analizinde gruplar arası değerlendirmelerde normal dağılım gösteren değişkenler için t-testi ve varyans analizi normal dağılım göstermeyen değişkenlerin analizinde ise Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların şiddet davranışıyla ilişkili olabileceği düşünülen soruların yanıtları değerlendirildiğinde %90'ının herhangi bir suç işlemediği görülmüştür. Ek olarak %39,5'inin aile içi şiddete tanıklık ettiği, %52,1'inin aile içinde, %48,2'sinin de aile dışında şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Kadınların Şiddete Yönelik Tutum toplam ölçek puanı 209,99; erkeklerin ise 131,47'dir. Bu sonuçlar erkeklerin şiddeti onaylama ve kabul etme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Erkek katılımcıların Kısaltılmış Karanlık Üçlü genel ölçek puanı (KKÜÖ) ve psikopati alt ölçek puanı kadınlara göre daha yüksektir. Bu sonuçlar karanlık üçlü kişilik özelliklerinin eğilimi arttıkça şiddeti onaylamama ve kabul etmeme açısından olumlu tutumların azaldığını göstermektedir. Sonuç: Bu bağlamda şiddeti önleyebilmek için öncelikle norm ve tutum değişikliklerini hedefleyen müdahale planlarına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; tutum; karanlık üçlü kişilik
ABSTRACT
Objective: Attitude towards violence is seen as one of the causes of violent behavior, and aggression, antisociality, impulsiveness, manipulation etc. It is thought that dark triad personality traits, which are manifested by some behaviors such as violence, also affect attitudes towards violence. From this point of view, the aim of the study, which is thought to be important in terms of contributing to violence prevention studies, is to examine the role of dark triad personality traits on attitudes towards violence. Material and Methods: In this descriptive study, the Personal Information Form, Attitude Scale Towards Violence, and the Short Dark Triad Scale (SD3) were used to collect data. The application forms were applied to 340 people participated in the research in the online environment. In the analysis of the data, the t-test was used for the variables with normal distribution in the analyzes between groups, and analysis of variance was used for the analysis of the variables that did not have normal distribution, and nonparametric Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis analyzes were used. Results: According to the participants' answers to the questions assumed to be related to violent behavior, 90.0% did not commit a crime, 39.5% witnessed violence in the family, 52.1% within the family, and 48.2%. He was also found to have been exposed to violence outside the family. The total score of the Women's Attitudes towards Violence scale was 209.99; for men it is 131.47. These results show that men have a higher tendency to approve and accept violence. The Abbreviated Dark Triad general scale score and psychopathy subscale score of male participants were higher than female participants. These show that as the tendency of dark triad personality traits increases, positive attitudes in terms of disapproving and not accepting violence decrease. Conclusion: In this context, it is thought that there is a need for intervention plans targeting changes in norms and attitudes in order to prevent violence.

Keywords: Violence; attitude; dark triad personality
REFERANSLAR:
 1. Paulhus DL, Williams KM. The dark traid of personality: narcissism, machiavellianism and psychopaty. Journal of Research in Personality. 2002;36(6):556-63. [Crossref] 
 2. Hare RD. Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among us. 1st ed. New York: Guilford Press; 1993.
 3. Kennealy PJ, Skeem JL, Walters GD, Camp J. Do core interpersonal and affective traits of PCL-R psychopathy interact with antisocial behavior and disinhibition to predict violence? Psychol Assess. 2010;22(3):569-80. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Giammarco EA, Vernon PA. Vengeance and the dark triad: the role of empathy and perspective taking in trait forgivingness. Personality and Individual Differences. 2014;67:23-9. [Crossref] 
 5. Jonason PK, Lyons M, Baughman HM, Vernon PA. What a tangled web we weave: the Dark Triad traits and deception. Personality and Individual Differences. 2014;70:117-9. [Crossref] 
 6. Furnham A, Richards S, Rangel L, Jones DN. Measuring malevolence: quantitative issues surrounding the Dark Triad of personality. Personality and Individual Differences. 2014;67(14):114-21. [Crossref] 
 7. Jones DN, Paulhus DL. Introducing the Short Dark Triad (SD3): a brief measure of dark personality traits. Assessment. 2014;21(1):28-41. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Saltoǧlu S, Irak DU. Kişiliğin karanlık üçlüsü: narsisizm, makyavelizm ve psikopati [Dark triad personality: narcissism, machiavellianism, and psychopathy]. Türk Psikoloji Yazıları. 2020;23(45):42-62. [Crossref] 
 9. Jonason PK, Li NP, Webster GD, Schmitt DP. The dark triad: facilitating a short-term mating strategy in men. European Journal of Personality. 2009;23(1):5-18. [Crossref] 
 10. Vonk J, Zeigler-Hill V, Ewing D, Mercer S, Noser AE. Mindreading in the dark: dark personality features and theory of mind. Personality and Individual Differences. 2015;87:50-4. [Crossref] 
 11. Jonason PK, Tost J. I just cannot control myself: The Dark Triad and self-control. Personality and Individual Differences. 2010;49(6):611-5. [Crossref] 
 12. Jonason PK, Lyons M, Bethell EJ, Ross R. Different routes to limited empathy in the sexes: examining the links between the Dark Triad and empathy. Personality and Individual Differences, 2013;54(5):572-6. [Crossref] 
 13. Arkonaç SA. Sosyal Psikoloji. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları; 2001.
 14. Oppenheim AN. Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. 1st ed. London: Pinter Publishers;1992.
 15. Jones DN, Paulhus DL. Different provocations trigger aggression in narcissists and psychopaths. Social Psychological and Personality Science. 2010;1(1):12-8. [Crossref] 
 16. Aydın M. Genç yetişkinlerde mutluluğa genel bir bakış [An overview of the happiness in the young adults]. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;7:47-64. [Crossref] 
 17. Somer E, Braunstein A. Are children exposed to interparental violence being psychologically maltreated? Aggression and Violent Behavior. 1999;4(4):449-56. [Crossref] 
 18. World Health Organization. Understanding and addressing violence against women. Intimate Partner violence. 2012 Cited: May 11, 2021. Available from: [Link] 
 19. Vernberg EM, Jacobs AK, Hershberger SL. Peer victimization and attitudes about violence during early adolescence. J Clin Child Psychol. 1999;28(3):386-95. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Gellman RA, Waack-Delucia JL. Predicting school violence: a comparison of violent and nonviolent male students on attitudes toward violence, exposure level to violence, and PTSD Sypmtomatology. Psychology in the Schools. 2006;43(5):591-8. [Crossref] 
 21. Smith ER, Mackie DM. Social Psychology. 4th ed. New York: Worth Publishers; 1995.
 22. Adıbelli D, Saçan S, Türkoğlu N. Üniversite Öğrencilerinde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi [Development of the Attitude Scale toward the Violence among university students]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2018;19(2):202-9. [Link] 
 23. McDonald MM, Donnellan MB, Navarrete CD. A life history approach to understanding the dark triad. Personality And Individual Differences. 2012;52(5):601-5. [Crossref] 
 24. Hare RD. Psychopathy: a clinical construct whose time has come. Criminal Justice and Behavior. 1996;23(1):25-54. [Crossref] 
 25. Büyüköztürk Ş, Çakmak-Kılıç E, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 18. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2014.
 26. Ağralı-Ermiş S, Şahin MY, Demirus B. The adaptation of Short Dark Triad (SD3) Inventory to the Turkish sample: The study of validity and reliability. Journal of Research in Education and Society. 2018;5(2):138-56. [Link] 
 27. Aksu HS, Varol F. Ergen ve erken yetişkinlik dönemindeki bireylerde şiddet algısının rekreasyonel fiziksel aktivite, zararlı alışkanlıklar ve demografik değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of violence perception in adolescents and early adults according to recreational physical activity, harmful habits and demographic variables]. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2022;5(2):269-81. [Crossref] 
 28. Lotfi S, Özkan AO, Babacan M, Akduman Ö. Sosyal hizmet öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarının ve flört şiddeti tutumlarının çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi [An investigation of social work students' perceptions of gender and dating violence attitudes in the context of various variables]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2022;33(2):463-82. [Crossref] 
 29. Luo YL, Kovas Y, Wang L, Stalikas A, Kyriazos TA, Gianniou FM, et al. Sex differences in the Dark Triad are sensitive to socioeconomic conditions: the adaptive value of narcissism in the UK, Greece, and China. Current Psychology. 2022:1-13. [Crossref] 
 30. Temelli E, Kaya S, Kazgan MH, Yılmaz, NA, Ayar E, Yükseloğlu EH. Karanlık üçlü kişilik özelliklerinde genetiğin rolü [The role of genetics in dark triad personality traits]. Adli Tıp Bülteni. 2021;26(3):197-204. [Crossref] 
 31. Okumuşoğlu S. Mobbing ve karanlık üçlü kişilik özellikleri [Mobbing and dark triad personality traits]. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021;8(31):1-10. [Crossref] 
 32. Clemente M, Espinosa P. Revenge in couple relationships and their relation to the dark triad. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(14):7653. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Sungur S. Siyasal bilgiler öğrencilerinin makyavelist eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma [A study aimed at determining the machiavellianist tendencies of the students of political sciences]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;16(63):1361-70. [Crossref] 
 34. Öztürk M, Tire O. Sosyodemografik değişkenler ve namus adına kadına uygulanan şiddete yönelik tutum: üniversite gençliği üzerine bir araştırma [Sociodemographic variables and attitudes towards violence against women in the name of honor: a research on university youth]. Turkish Studies-Social Sciences. 2019;14(6):3383-400. [Crossref] 
 35. Sakallı-Uğurlu N, Ulu S. Evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar: çelişik duygulu cinsiyetçilik, yaş, eğitim ve gelir düzeyinin etkileri [Attitudes towards violence againts women in marriage: the effects of ambivalance sexism, age, education and income levels]. Türk Psikoloji Yazıları. 2003;17:53-65. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014