Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2010 - Volume 30 Issue 2

.: MEDICAL HISTORY
451
On Altıncı Yüzyılda Bir Hekim; Nidai
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):451-6
doi: 10.5336/medsci.2008-8682
EN
.: ORIGINAL RESEARCH
457
Konjenital Anomaliler: Kil Tablette Yer Alan Bir Sümer Mitolojisinin Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):457-61
doi: 10.5336/medsci.2009-12938
EN
462
The Effect of Experimentally Induced Maternal Hypothyroidism on Gfap and S1 B Protein Expression in Fetal Brain Tissue on Tenth and Fifteenth Gestational Days and in Newborn Period
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):462-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8325
TR
469
Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Hormon Reseptörü ve Her2/neu Değişiklikleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):469-73
doi: 10.5336/medsci.2008-10066
EN
474
Ankara'da 2 1-2 6 Yıllarında İntihara Bağlı Çocuk ve Adolesan Ölümleri
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):474-81
doi: 10.5336/medsci.2008-9654
EN
482
Fizyoterapi Multipl Skleroz Hastalarında Denge ve Yürüyüşün Geliştirilmesi Üzerinde Etkili midir?: Sistematik Derleme
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):482-93
doi: 10.5336/medsci.2008-9360
EN
494
Presence of BRAF V6 E Mutation in Nevus Cases
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):494-501
doi: 10.5336/medsci.2008-9201
TR
502
Türkiye'nin Doğu Bölgesinde Auralı ve Aurasız Migren Hastalarında Anjiyotensin Konverting Enzim Geninin İnsersiyon/Delesyon Polimorfizmiyle İlişkisi Var mıdır?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):502-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9453
EN
507
The Preventive Effects of Chlorogenic Acid Against to Testicular Damage Caused by Methotrexate
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):507-13
doi: 10.5336/medsci.2008-9190
TR
514
Türkiye'nin Şanlıurfa İlinde ?-Thalassemia'lı Hastalarda ?-Globin Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):514-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8156
EN
520
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Kemik Dansitesinin Azalması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):520-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8874
EN
528
Çocuklar ve Genç Erişkinlerde Hiperplastik Tonsil ve Adenoidlerde İnsan Papilloma Virüsü Sıklığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):528-32
doi: 10.5336/medsci.2008-10230
EN
533
Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Çocuk ve Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Üropatojenler ve Antimikrobik Duyarlılıkları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):533-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9024
EN
539
Benign Prostat Hiperplazisi Olgularında İki Tedavi Modalitesinin Prospektif Karşılaştırılması: Tek Başına Alfa Bloker ile Alfa Bloker ve Antikolinerjik Kombinasyon Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):539-43
doi: 10.5336/medsci.2008-8467
EN
544
Investigation of the Calcium Signaling in Subpopulation of Rat Sensory Neurones: Relationships Between Capsaicin Sensitivity, Nonspecific Depolarisation and Cell Size
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):544-52
doi: 10.5336/medsci.2008-10196
TR
553
Dupuytren's Contracture: Etiology, Diagnosis and Surgical Treatment, Retrospective Analysis of Ten Years
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):553-8
doi: 10.5336/medsci.2008-9803
TR
559
Mobbing Behaviors Encountered by Health Science Faculties Staff and Their Responses to Them
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):559-70
doi: 10.5336/medsci.2008-9832
TR
571
Pemfiguslu Hastaların Sağlıklı Birinci Derece Akrabalarında Pemfigus Otoantikorlarının Sıklığının Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):571-6
doi: 10.5336/medsci.2008-9542
TR
577
Antigliadin Antibodies and Multiple Sclerosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):577-83
doi: 10.5336/medsci.2008-9050
TR
584
Relation Between HER2/neu Expression and Microvessel Density Marked with CD1 5 Monoclonal Antibody, and Effects on Early Mortality in Grade IV and Grade II Astrocytic Tumours
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):584-90
doi: 10.5336/medsci.2008-9424
TR
591
Türk Çocuklarında Anjiyotensin Konverting Enzim Gen Polimorfizmi (İnsersiyon/Delesyon) ve Sepsis Klinik Durumları Arasındaki İlişki
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):591-7
doi: 10.5336/medsci.2008-8223
EN
598
Toxoplasma Gondii'nin Çeşitli Hücre Kültürlerindeki İn Vitro Üretimi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):598-602
doi: 10.5336/medsci.2009-14716
EN
603
Safen Ven Koroner Baypas Greft Tıkanıklığında Aspirin Direnci
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):603-9
doi: 10.5336/medsci.2008-8472
EN
610
Asit Ayırıcı Tanısında CA-125'in Rolü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):610-5
doi: 10.5336/medsci.2008-9197
EN
616
Pinealektomiden On İki Ay Sonra Sıçanların Torasik Aortalarındaki Morfolojik Değişiklikler ve Vasküler Reaktivite
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):616-22
doi: 10.5336/medsci.2008-9296
EN
623
Otolog Kemik İliği ve Elektriksel Uyarı ile Tavşan Segmental Kemik Defektlerinin Deneysel Onarımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):623-30
doi: 10.5336/medsci.2008-7506
EN
631
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Hasta Verileri Kullanılarak 18 Klinik Kimya Analiti İçin Referans Değerlerinin Belirlenmesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):631-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7084
EN
639
Hypertension Study in Pregnant Women Demanding Services of Ankara University School of Medicine Obstetrics and Gynecology Department Outpatient Clinic
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):639-49
doi: 10.5336/medsci.2008-8591
TR
650
Klor Gazı Zehirlenmesi Oluşturulan Ratlarda Nebülize Sodyum Bikarbonat Tedavisinin Akciğerlerdeki Erken ve Geç Dönem Etkilerinin Histopatolojik Olarak Araştırılması
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):650-8
doi: 10.5336/medsci.2008-8725
EN
659
Türk Adölesanları İçin Üreme Sağlığı Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenilirliği
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):659-68
doi: 10.5336/medsci.2008-9459
EN
669
Deneysel Abdominal Kompartman Sendromu Oluşturulan Sıçanlarda Serum Malondialdehid Düzeyi ile Seruloplazmin Oksidaz Aktivitesi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):669-73
doi: 10.5336/medsci.2008-8323
EN
674
Health and Nutritional Status of Elderly in Turkey and Other Eastern European Countries
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):674-83
doi: 10.5336/medsci.2008-9368
TR
684
The Role of Thoracic Surgery in Diagnosis and Treatment of Tuberculosis
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):684-9
doi: 10.5336/medsci.2008-9304
TR
690
Artistik Anatomi Açısından İnsan Elinin Radyolojik Analizi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):690-7
doi: 10.5336/medsci.2008-9789
EN
698
Glokomlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Görme Fonksiyonunun İlişkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):698-704
doi: 10.5336/medsci.2008-7909
EN
705
Nebulize Sildefanilin Bir Astım Fare Modelinde Akciğer Histolojisi Üzerine Etkisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):705-12
doi: 10.5336/medsci.2008-9111
EN
713
Pulmoner Alveoler Mikrolitiazis: Türkiye'de Sekiz Olgunun Radyolojik Bulguları
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):713-20
doi: 10.5336/medsci.2008-9205
EN
721
Kayseri Kent Merkezinde Genel Popülasyonda Sağlık Hizmetleri Kullanımı ile İlişkili Faktörler
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):721-30
doi: 10.5336/medsci.2008-9283
EN
731
Büyük Ortopedik Cerrahi Girişimlerde Hiperbarik Ropivakain, Levobupivakain ya da Bupivakain Çözeltileri ile Uygulanan Spinal Anestezi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):731-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13222
EN
.: REVIEW
738
Toxicological Evaluation of Weight Loss Patches: Review
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):738-45
doi: 10.5336/medsci.2009-12599
TR
.: SCIENTIFIC LETTER
746
Secondary Malignant Diseases Related to Radiotherapy: Scientific Letter
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):746-9
doi: 10.5336/medsci.2009-11936
TR
.: CASE REPORTS
750
Dev Pelvik Schwannoma
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):750-4
doi: 10.5336/medsci.2008-7134
EN
755
Behçet Hastalığı Olan Bir Vakada Yaygın Venöz Tromboz, İntrakardiyak Trombüs ve Koroner-Pulmoner Arter Fistülü
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):755-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7256
EN
759
Kistik Lezyonla Görülmüş Olan Bronşiyal Atrezili Bir Çocuk
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):759-61
doi: 10.5336/medsci.2008-6991
EN
762
Koroner Bypass Sonrası Görülen Adrenal Kanamaya Bağlı Adrenal Yetmezlik
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):762-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7173
EN
766
Short Distance Falls and Shaken Baby Syndrome: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):766-71
doi: 10.5336/medsci.2008-7446
TR
772
A Rare Complication After Augmentation Cyctoplasty: A Case Report of Scrotal Calculi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):772-4
doi: 10.5336/medsci.2008-7233
TR
775
Internal Fixation Using A Single Incision in A Radial Head, Neck and Olecranon Fracture: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):775-8
doi: 10.5336/medsci.2008-7361
TR
779
Levosimendan Treatment During Orthotopic Heart Transplantation: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):779-83
doi: 10.5336/medsci.2008-6270
TR
784
Posterior Mediastinal Bronchogenic Cyst: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):784-7
doi: 10.5336/medsci.2008-6115
TR
788
Asymptomatic Colon Carcinoma Presenting with Intramuscular Metastases: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):788-91
doi: 10.5336/medsci.2008-6263
TR
792
Solitary Hepatic Hemangioendothelioma Treated with Hepatic Segmentectomy: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):792-7
doi: 10.5336/medsci.2008-7114
TR
798
Congenital Cystic Adenomatoid Malformation: Case Report
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):798-802
doi: 10.5336/medsci.2008-7564
TR
803
Konjenital Kolesteatomun Otoendoskopik Cerrahi ile Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):803-7
doi: 10.5336/medsci.2009-13434
EN
808
Radyasyon Pnömonisinin Tedavisinde İnhale Steroidlerin Bir Süt Çocuğunda Başarı ile Kullanımı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):808-11
doi: 10.5336/medsci.2008-7177
EN
812
Vertebrobaziler Bileşke Fenestrasyonuyla Birlikte Olan Rüptüre Anevrizmanın Endovasküler Yolla Tedavisi
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):812-5
doi: 10.5336/medsci.2008-7682
EN
.: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
816
Iopromide'e Bağlı Gelişen Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozlu Bir Olgu
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):816-9
doi: 10.5336/medsci.2009-13616
EN
.: MEDICAL - SURGICAL TECHNIQUE
820
Tırnak Batması Tedavisinde Kısmi Matrisektomi ve Foldplasti
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):820-4
doi: 10.5336/medsci.2009-13500
EN
.: WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
825
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):825-6
doi: 10.5336/medsci.2009-14422
TR
.: ANSWER TO THE LAST ISSUE'S "WHAT IS YOUR DIAG
827
Arnold Chiari Malformasyonu ve Siringomyeli ile İlişkili Morvan Hastalığı
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(2):827-8
doi: 10.5336/medsci.2010-22396
EN

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 140
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com